Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TOIMISTO-OHJELMIEN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimisto-ohjelmien oikea-oppinen käyttö Opiskelija oppii ohjelmien oikeaoppisen käytön ja työtavat sekä standardin mukaisten asiakirjojen luomisen.
Asiakirjojen laatiminen standardin mukaisesti

Paperisten dokumenttien skannaus ja tallentaminen

Digikuvaus ja kuvien muokkaaminen

Opiskelija hakee ja kerää lähtötiedot työtehtäväänsä sekä har-joittelee eri toimisto-ohjelmien käyttöä laatimalla asiakirja-standardien mukaisia dokumentteja osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti. Opiskelija harjoittelee skannaamista, digikuvien ottamista ja muokkaamista sekä näiden tiedostojen siirtämistä oikeaan paikkaan.
Tulosteiden viimeistely ja arkistointi Opiskelija tulostaa oikeankokoiset suunnitelma-asiakirjat ja leikkaa leikkurilla sekä lisää seläkkeet ja taittaa tulosteet standardikokoisiksi.
Dokumenttien tallentami-nen ja tulostaminen oikeas-sa muodossa oikeaan paik-kaan Opiskelija perehtyy tiedostojen hallintaan ja nimeää tiedostot oikeiksi. Hän ymmärtää kansiorakenteen merkityksen arkistoinnissa.

Opiskelija tallentaa ja arkistoi tekemänsä dokumentit oikeassa muodossa oikeaan paikkaan

Projektinhallinta Opiskelija laajentaa osaamistaan tutustumalla projektipankkiin tai muihin projektitietojärjestelmiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää toimisto-ohjelmien käytön tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään eri toimisto-ohjelmia hyödyntäen ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet. Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään skanneria, digikameraa, tulostimia ja paperileikkuria.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Opiskelija esittelee tekemiään harjoituksia muille opiskelijoille ja arvioi osaamistaan yhdessä muiden kanssa keskustellen.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa suoritetaan Tieken A-kortista osat: tekstin-käsittely-, taulukko- ja kuvankäsittely

KÄYTÄNNÖN TOIMISTOTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Perehtyminen työpaikan tiloihin, toimintatapaan, sääntöihin ja organisaati-oon (perehdyttämisloma-ke)

Työaikojen noudattaminen

Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toiminta-tapaan ja työtehtäviin.

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan työssäoppimispaikalla hoitaen asiakaspalveluja, esim. lähetyksiä, kopiolaitosyhteyksiä, vastaanottaa asiakkaan ja järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia.

Asiakaspalvelussa toimiminen

Tilaisuuksien järjestäminen

Asiakirjojen ja dokumentti-en teko ja muokkaaminen

Skannaaminen ja tietojen tallentaminen oikean paik-kaan

Yrityksen nettisivujen päi-vittäminen

Työpaikan kansiorakenteen tunteminen ja projektipan-kin käyttäminen

Opiskelija muokkaa, laatii, skannaa ja arkistoi asiakirjoja ja dokumentteja työpaikkaohjaajan opastuksella. Työssään hän huolehtii tietoturvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa keskustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä.

Opiskelija hoitaa projektin projektipankkia tai muuta projekti-tietojärjestelmää. Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaa-tiorakenteen.

Opiskelija esittelee työssäoppimispaikan, tehdyt työt ja opitut asiat muulle ryhmälle oppilaitoksessa, palattuaan työssäoppi-misjaksolta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yrityk-sen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja organisaatiorakenteeseen. Opetta-ja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan ak-tiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen jatkuvasti töiden edistymisestä ja työn jäljestä työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee tekemiään töitään ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

Muuta tietoa Opettaja antaa palautteen päiväkirjoista ja työssäoppimispai-kan pelisääntöjen noudattamisesta