Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TEKNINEN PIIRTÄMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutustuminen omaan alaan
Piirustuksien ja mallien lukeminen ja ymmärtäminen Opiskelija perehtyy teknisen piirtämisen perusteisiin lukemalla ja tulkitsemalla valmiita suunnitelma-asiakirjoja ja vertailemalla niitä.
Luonnosten piirtäminen käsin Opiskelija mittaa kappaleita ja piirtää niistä projektiopiirustukset käsin.
Cad-ohjelman alakohtaisesti sovittujen työtapojen huomioon ottaminen

Projektioiden ja leikkausten piirtäminen cad-ohjelmalla.

Asiakirjojen ja dokumenttien tallentaminen haluttuun tiedostomuotoon Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin tekstit sekä laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon.
RT-kortiston käyttö
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää teknisen piirtämisen tavoitteet, toteuttamis-suunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä osaamisen arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa eri suunnittelualojen suunnitelma-asiakirjojen lukemista, ymmärtämistä ja piirtämistä. Hän ohjaa opiskelijaa valmiiden mallipiirustusten hyödyntämisessä. Opettajan ohja-uksella opiskelija oppii cad-ohjelmien työtavat ja tarkan piir-tämisen. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa asiakirjat muille opiskelijoille. Muut opiskelijat ja opettaja antavat rakentavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden visuaalista ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa


SUUNNITTELUOHJELMISTOJEN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lähtötietosuunnitelmien tulkitseminen Opiskelija tutustuu rakennus-, lvis-, infra- ja konesuunnittelun
lähtötietosuunnitelmiin ja tietomalleihin sekä lukee ja vertailee eri suunnittelualojen suunnitelma-asiakirjoja. Opiskelija suunnittelee omaa työtään tulkitsemalla lähtötietosuunnitelmia työtehtäväänsä varten opettajan ohjauksella.
Mallintamisen alakohtaisesti sovittujen työtapojen huomioon ottaminen Opiskelija perehtyy mallintamisen perusteisiin, tutustuu yleisiin tietomallivaatimuksiin ja harjaannuttaa taitojaan laatimalla 3D- malleja kappaleista, koneista ja laitteista, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Työpiirustuksien laatiminen Opiskelija mallintaa erilaisia kappaleita sekä tiloja ja lisää tar-vittavat materiaalit ja valot suunnitelmien havainnollistami-seksi. Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit sekä laatii mittapiirustukset ja tulosteet.
Asiakirjojen ja dokumenttien tallentaminen ja arkistointi Opiskelija tallentaa laaditut suunnitelma-asiakirjat haluttuun tiedostomuotoon ja tulostaa laatuvaatimukset täyttävät suun-nitelmat sekä arkistoi ne.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja esittää suunnitelma-asiakirjojen laatimisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa eri suunnittelualojen suunnitelma-asiakirjojen lukemista, ymmärtämistä ja piirtämistä. Hän ohjaa opiskelijaa valmiiden mallipiirustusten hyödyntämisessä. Opettajan ohja-uksella opiskelija oppii cad-ohjelmien työtavat. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi tulosteiden visuaalista ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa Teemaan liittyy RT-kortiston ja tuotteiden valmistajien val-miiden mallipiirustusten hyödyntäminen


SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Piirustusten sisältövaatimukset

Pääpiirustuksen laatiminen

Opiskelija lukee eri suunnittelualojen suunnitelma-asiakirjoja, laatii luonnospiirustuksen lähtötietojen perusteella pääpiirus-tuksen (pohjapiirustuksen, julkisivut ja leikkauspiirustuksen) noudattaen viranomaismääräyksiä ja normeja, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Lvi- ja sähkösuunnitelmien tietosisällön tulkitseminen Opiskelija tulkitsee lvi- ja sähköpiirustuksia laatimalla käsiva-raisluonnoksia, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Konesuunnitelmien laatiminen Opiskelija laatii koneiden ja laitteiden osa- ja kokoonpanopii-rustuksia osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Loppudokumenttien tulostaminen ja arkistointi Toimii suunnitteluprosessin mukaan sekä tallentaa ja arkistoi työnsä sekä asiakkaan että viranomaisten vaatimalla tavalla.

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja ryhmän jäsen-ten kanssa sekä osaa siirtää piirustuksensa muiden suunnitte-lualojen vaatimille ohjelmille.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja esittää suunnitelma-asiakirjojen laatimisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa eri suunnittelualojen suunnitelma-asiakirjojen ja suunnitteluprosessin tulkintaa, piirustuksien laadintaa, niis-sä tarvittavaa tiedonhankintaa sekä ohjelmistojen käyttöä lä-hiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskeli-jan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatiman työnsä ryhmälle ja arvioi sen to-teuttamista yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa saaden opet-tajalta ja ryhmältä ohjaavaa palautetta suunnitelman tarken-tamiseen ja piirustuksen toteuttamiseen.

Opiskelija arvioi omaa työsuoritustaan, toteutuiko työ viran-omaismääräyksiä ja normeja noudattaen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa Teemaan liittyy RT-kortiston ja tuotteiden valmistajien val-miiden mallipiirustusten hyödyntäminen