4.2.1 Rakennustekninen suunnittelu 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija laatii keräämiensä lähtötietojen perusteella arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVI- ja yhdyskunta-rakentamisen suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja esim. urakka-, työpiirustuksia ja detaljia eri suunnittelualojen ohjel-milla. Opiskelija noudattaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyk-siä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita tuottamissaan piirus-tuksissa.

Työskentelyssä opiskelija hyödyntää eri alojen suomalaisia rakentamisen piirustusmerkintöjä sekä ottaa huomioon vaa-dittavat tulostusasetukset, paperikokostandardit sekä piirustusten käsittelyn.
Työskennellessään opiskelija lukee ja vertailee rakennus-, lvis-, infra- ja konesuunnittelun suunnitelma-asiakirjoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia suunnitteluryhmän jäsenenä
 • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä sekä hakea tie-toja viranomaisilta ja organisaatioilta
 • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
 • rakennusalan ja rakennukseen liittyvän termistön, yleisimpien materiaalien käyttökohteet ja -tavat sekä tavallisimpien teknisten järjestelmien toimintaperiaatteet
 • laatia ja tulkita arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVI- ja yhdyskuntarakentamisen suunnitelma-asiakirjoja (esim. asema-kaava, luonnospiirustukset, lupapiirustukset, urakkapiirus-tukset, työpiirustukset, detaljit, työselitykset, huoltokirjat) ja tietomalleja noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismää-räyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita
 • liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit
  laatia tulosteet
 • toimia suunnitteluprosessin mukaan sekä tallentaa ja arkistoida työnsä asiakkaan vaatimalla tavalla
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja alan muiden ammatti-laisten kanssa rakennusalan termejä käyttäen
 • nimetä rakennuksen suunnitteluprosessin vaiheet, osapuo-let ja asiakirjat
 • huomioida omassa työssään rakenteiden perusfysikaaliset ominaisuudet ja rakennuksen energiatalouden
 • huomioida omassa työssään tuotanto-olosuhteet ja työjär-jestyksen
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja se-kä työaikoja
 • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito, office-ohjelmat, cad-ohjelmien perusteet ja tiedostojenkäsittelyn.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimalla teknisten alojen suunnittelutoimistoissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työta-paan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa laaditaan arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVI- ja yhdyskuntarakentamisen suunnitelma-asiakirjoja.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään teknisten alojen cad-ohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja val-miit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan teemoja työssäoppi-malla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työkyvyn ylläpitäminen 1osp,
Esiintymistaidot ja ryhmätaidot 1 osp,
Ympäristöosaaminen 2 osp,
Työelämän kemia 1 osp,
Ammatillinen monilukutaito 1 osp,
Taide ja kulttuuri 2 osp,
Ongelmanratkaisu työelämässä 2 osp,
Työelämän fysiikka 1 osp,
Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp,
Luova ilmaisu ja kult-tuuri 1 osp,
Media ja kulttuuri 1 osp, Työkyvyn ylläpitäminen,
liikunta ja terveystieto 3 osp
Muuta tietoa
Projektityönä mallinnetaan rakennus, josta laaditaan työ-, ra-kenne-, lvis- ja asemapiirustukset
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: huomaa poikkeamat lähtötiedoissa ja osaa kysyä ohjausta asian ratkaisemiseksi, oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen, työskentelyaikojen noudattaminen

Yrittäjyys
Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys. Matemaattista osaamista hyödynnetään koordinaatiston käytön ja massalaskennan yhteydessä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi