Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KUUTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

ARKKITEHTITOIMISTON SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT JA MALLINNUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Projektityön mallintaminen Opiskelija mallintaa projektityönsä noudattamalla tietomallivaatimuksia sekä alan lainsäädäntöä ja ohjeita. Hän käyttää mallintaessaan sähköistä RT-kortistoa määräysten ja ohjeiden noudattamiseen, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Työpiirustusten laatiminen Opiskelija laatii mallista erilaisia työpiirustuksia esim. tasojen mittapiirustukset, porraspiirustus. Hän laatii rakennusosien liitoksista detaljipiirustuksia lukemalla mallintamaansa projektityötä, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Kaavioiden ja selosteiden laatiminen Opiskelija laatii mallista erilaisia kaavioita ja selosteita esim. keittiön kalustekaavio, huoneseloste ja–kortti tutkimalla ja ymmärtämällä mallintamaansa projektityötä, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Asiakirjojen ja piirustusten tallentaminen ja dokumen-tointi Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin tekstit sekä laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon.

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen opettajien kanssa sekä siirtää arkkitehtipiirustuksensa haluttuun tallennusmuotoon ja arkistoi ne projektinhallintajärjestelmään.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää arkkitehtitoimiston suunnitelma-asiakirjat ja mallinnuksen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa projektityön tietomallintamista. Hän ohjaa opiskelijaa valmiiden rakennusosien hyödyntämisessä. Opettajan ohjauksella opiskelija oppii tietomallintamisen vaatimukset ja työpiirustusten sekä kaavioiden ja selosteiden merkityksen suunnitteluprosessissa.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa asiakirjat muille opiskelijoille ja opettajalle. Muut opiskelijat ja opettaja antavat ohjaavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa Rakennuksen mallintaminen projektityötä varten

INSINÖÖRITOIMISTON SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT JA MALLINNUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Rakennepiirustusten laatiminen Opiskelija laatii projektityöstä erilaisia rakennepiirustuksia esim. perustusten ja laataston mittapiirustukset sekä ristikkokaavion. Hän laatii rakennusosien liitoksista detaljipiirustuksia lukemalla projektityötään, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Rakenteiden mallinnus Opiskelija perehtyy rakenteiden mallintamisen cad-ohjelman perusteisiin ja mallintaa erilaisia rakennuksia sekä tiloja ja lisää tarvittavat materiaalit ja valot suunnitelmien havainnollistamiseksi, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Loppudokumenttien tulostaminen ja arkistointi Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit sekä laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon.

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen opettajien kanssa sekä siirtää insinööripiirustuksensa haluttuun tallennusmuotoon ja arkistoi ne projektinhallintajärjestelmään.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää insinööritoimiston suunnitelma-asiakirjat ja mallinnuksen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettajan ohjauksessa opiskelija oppii standardien mukaisten rakennepiirustusten laatimista. Hän ohjaa opiskelijaa mallinnusohjelman käytössä, rakenteiden mallintamisessa ja tietomallintamisen vaatimuksissa.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi tulosteiden visuaalista ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

TALOTEKNISET SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT JA MALLINNUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Lvi-teknisten piirustusten laatiminen Opiskelija ymmärtää rakennusten tavallisimpien lvi- järjestelmien toimintaperiaatteet sekä lämmöntuotanto- ja lämmönjakotavat. Hän osaa käyttää oikeita piirustusmerkintöjä ja laatii projektityöstä lvi-tekniset suunnitelma-asiakirjat, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Sähköteknisten piirustusten laatiminen Opiskelija ymmärtää tasa- ja vaihtosähkön ja tietää erilaiset sähkökalusteet. Opiskelija kerää tarvittavat lähtötiedot ja laatii projektityön sähköistyksen suunnitelmapiirustuksen sekä työpiirustuksen ja tekee tarvikeluettelon, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Loppudokumenttien tulostaminen ja arkistointi Toimii suunnitteluprosessin mukaan sekä tallentaa ja arkistoi työnsä sekä asiakkaan että rakennusvalvontaviraston vaatimalla tavalla.

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen opettajien kanssa sekä osaa siirtää talotekniset piirustuksensa haluttuun tallennusmuotoon ja arkistoi ne projektinhallintajärjestelmään.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää taloteknisten suunnitelma-asiakirjojen laatimisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa eri lämmitysjärjestelmien vertailussa ja valinnassa, vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelussa, sähköistyksessä sekä suunnitelma-asiakirjojen laadinnassa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa talotekniset suunnitelmat ryhmälle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa saaden opettajalta ja ryhmältä ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Kartan tulkitseminen ja koordinaattijärjestelmän tunteminen Opiskelija ymmärtää kartan peruskäsitteet sekä koordinaattijärjestelmien merkityksen karttojen ja suunnitelma-asiakirjojen laatimisessa. Opiskelija tutustuu Suomen kaavajärjestelmään ja osaa tulkita erilaisia kaavoja.
Maankäyttösuunnitelmien laatiminen (laatimisen avustaminen mm) Opiskelija perehtyy kartta- ja kaavamerkintöihin lukemalla ja tulkitsemalla olemassa olevia karttoja ja kaavoja. Hän laatii pienen asemakaavan valmiille pohjakartalle, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Yhdyskuntateknisten piirustusten laatiminen Opiskelija tutustuu tie- ja katupiirustuksiin sekä niissä oleviin aine ja materiaalimerkintöihin vertailemalla erilaisia suunnitelma-asiakirjoja. Hän laatii määräysten ja lähtötietojen mukaisia katupiirustuksia, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Asemapiirustuksen laatiminen Opiskelija laatii projektityön asemapiirustuksen noudattaen viranomaismääräyksiä ja normeja, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti. Hän tietää kaavan vaikutuksen rakentamiseen ja osaa huomioida rakentamismääräykset ja kunnan rakennusjärjestyksen.
Loppudokumenttien tulostaminen ja arkistointi Toimii suunnitteluprosessin mukaan sekä tallentaa ja arkistoi työnsä sekä asiakkaan että rakennusvalvontaviraston vaatimalla tavalla.

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen opettajien kanssa sekä siirtää yhdyskuntatekniset piirustuksensa haluttuun tallennusmuotoon ja arkistoi ne projektinhallintajärjestelmään.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää yhdyskuntateknisen suunnittelun tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa erilaisten karttojen ja kaavojen tulkintaa, asemakaavan laadintaa, katu- ja tiepiirustusten lukemista ja asemapiirustuksen laatimista sekä niissä tarvittavaa tiedonhankintaa ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa asemakaavan ja asemapiirustuksen ryhmälle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa saaden opettajalta ja ryhmältä ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja piirustusten toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa Opiskelija valitsee tekemästään asemakaavasta sopivan tontin projektityölleen ja laatii sille asemapiirustuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tutustumiskäynti Laiturilla

RAKENNUSPROJEKTIN ELINKAARI (7 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Rakennusluvan pinta-alojen ja tilavuuden määrittäminen Opiskelija toimii suunnitteluprosessin mukaan laskemalla rakennuslupa-asiakirjoja varten projektityön pinta-alat ja tilavuuden säännösten ja kuntien vaatimusten mukaisesti, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Rakennushankkeen laskenta Opiskelija keskustelee rakennusmateriaaleista muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa tutustumalla näyttelyihin ja valmistajien verkkomateriaaleihin. Opiskelija laskee projektityöstään massat kustannussuunnittelua varten, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Energiatalous Opiskelija perehtyy energiamuotoihin, rakennuksen elinkaareen ja energiatodistukseen laatimalla projektityöstään energiatodistuksen.
Huoltokirjan laatiminen Opiskelija perehtyy erilaisiin huoltokirjaohjelmiin ja digitaalisessa muodossa oleviin huoltokirjamallipohjin. Hän laatii projektityölleen tai olemassa olevalle kohteelle sähköisen huoltokirjan hyödyntämällä digitaalisessa muodossa olevia huoltokirjapohjia, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Loppudokumenttien arkistointi Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen opettajien kanssa sekä siirtää rakennushankeasiakirjansa haluttuun tallennusmuotoon ja arkistoi ne projektinhallintajärjestelmään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää yhdyskuntateknisen suunnittelun tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa erilaisten karttojen ja kaavojen tulkintaa, asemakaavan laadintaa, katu- ja tiepiirustusten lukemista ja asemapiirustuksen laatimista sekä niissä tarvittavaa tiedonhankintaa ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja järjestää käynnin rakennusalan näyttelyyn opiskelijoiden perehdyttämiseksi erilaisiin rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttökohteisiin.

Opiskelija esittelee suunnitelma-asiakirjat ja dokumentit muille opiskelijoille ja opettajalle ja arvioi toteuttamista yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa saaden opettajalta ja ryhmältä ohjaavaa palautetta dokumenttien tarkentamiseen ja toteuttamiseen.

Opiskelija esittelee laatimansa huoltokirjan työelämän edustajalle ja opettajalle keskustellen huoltokirjan tarkoituksenmukaisuudesta ja käytöstä ja arvioi sen toteuttamista yhdessä saaden työelämän edustajalta ja opettajalta ohjaavaa palautetta huoltokirjan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

TYÖSKENTELY SUUNNITTELUTOIMISTOSSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Työskentely suunnittelutoimistossa Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toimintatapaan ja työtehtäviin.

Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikalla laatien esim. arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, lvi- ja yhdyskuntarakentamisen suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja eri suunnittelualojen ohjelmilla.

Opiskelija hoitaa projektin projektipankkia tai muuta projektitietojärjestelmää.

Työssään hän huolehtii tietoturvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaatiorakenteen.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa keskustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä.

Työssäoppimispaikkojen esittely Opiskelija esittelee työssäoppimispaikan, tehdyt työt ja opitut asiat muulle ryhmälle oppilaitoksessa, palattuaan työssäoppimisjaksolta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yrityksen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja organisaatiorakenteeseen. Opettaja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen jatkuvasti töiden edistymisestä ja työn jäljestä työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee tekemiään töitään ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

Muuta tietoa