4.2.12 Talotekniikan suunnitelmien tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tuntee taloteknisiin suunnitelmiin liittyvän alan perustermistön, yleisimmät materiaalit ja käyt-tökohteet sekä tavallisimpien teknisten järjestelmien toimin-taperiaatteet.

Opiskelija laatii sähkö- ja LVI-suunnitelma-asiakirjoja ja tie-tomalleja sekä reikäpiirustuksia noudattaen lainsäädäntöä sekä muita määräyksiä ja ohjeita. Työssään hän huomioi oman erikoisalansa perusfysikaaliset ominaisuudet.

Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit ja laatii ohjeiden mukaiset tulosteet ja tallentaa työnsä sovitul-la tavalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

 • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
 • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
  alaan liittyvän termistön, yleisimmät materiaalit ja käyttö-kohteet sekä tavallisimpien teknisten järjestelmien toimin-taperiaatteet
 • laatia ja tulkita sähkö- tai LVI-suunnitelma-asiakirjoja (esimerkiksi tasopiirustuksia, kaavioita, detaljeja) ja tie-tomalleja noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyk-siä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita
 • laatia reikäpiirustuksia taloteknisen järjestelmän vaatimis-ta rei’istä ja varauksista
 • liittää dokumentteihin taulukot, luettelot ja tekstit
  laatia tulosteet
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen ammattilaisten kanssa käyttäen talotekniseen alaan liitty-viä käsitteitä ja terminologiaa
 • huomioida työssään oman erikoisalansa perusfysikaaliset ominaisuudet
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja
 • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
 • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavan-omaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla alan suunnittelu-toimistoissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vas-tuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtä-vät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa hyödynnetään digitaalisessa muodossa ole-via lähtötietoja ja laaditaan taloteknisiä suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja sekä reikäpiirustuksia taloteknisen järjestelmän vaatimista rei’istä ja varauksista.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko-materiaaleja.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti tavallisimpien taloteknis-ten järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen sekä tie-tomallien hyödyntäminen.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Yrityksen toimintaan liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisu asiakaslähtöisesti.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Ryhmän valintoihin ja päätöksiin osallistuminen, oman työnsä ja toimintansa arviointi sekä osallistuminen yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa.

Ammattietiikka:
Yritystoiminnassa kaikkien kestävän kehityksen osa- alueiden arvojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
Alan työturvallisuusohjeiden noudattaminen omassa toiminnassa, asiakkaiden turvallisuudesta huolehtiminen sekä oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen tutuissa tilanteissa.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kaut-ta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi