4.2.13 Erikoisrakenteiden suunnitelmien tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään rakenteiden statiikkaa sekä tulkitsemaan erilaisia lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja.

Opiskelija laatii erikoisrakenteiden esim. järjestelmäseinien, telineiden, paikalla valettavien siltojen, esijännitettyjen raken-teiden tai liittorakenteiden suunnitelma-asiakirjoja ja tieto-malleja. Hän käyttää oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapo-ja sekä noudattaa lainsääntöä ja viranomaismääräyksiä.

Opiskelija laatii osa- ja materiaaliluetteloita, liittää suunnitel-ma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit sekä laatii ohjeiden mukai-set tulosteet ja tallentaa työnsä sovitulla tavalla.

Ammattitaitovaatimukset
Toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti.
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
  • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
  • laatia erikoisrakenteiden esim. järjestelmäseinien, telinei-den, paikalla valettavien siltojen, esijännitettyjen rakentei-den tai liittorakenteiden suunnitelma-asiakirjoja ja tieto-malleja oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapoja käyttäen sekä lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja ja ohjeita noudattaen
  • laatia osa- ja materiaaliluetteloita ja liittää dokumentteihin taulukot ja tekstit
  • aatia tulosteet ja piirustusluettelot
  • huomioida omassa työssään rakenteiden statiikan perus-teet
  • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
  • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavan-omaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla alan suunnittelu-toimistoissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vas-tuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtä-vät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa hyödynnetään lähtötietosuunnitelmia ja tie-tomalleja sekä laaditaan erikoisrakenteiden suunnitelma-asiakirjoja, esim. järjestelmäseinien, telineiden, paikalla valet-tavien siltojen, esijännitettyjen rakenteiden tai liittorakentei-den suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja oikeita piirustus-merkintöjä ja esitystapoja käyttäen.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko-materiaaleja.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti rakenteiden statiikan pe-rusteiden tunteminen sekä tietomallien hyödyntäminen.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kaut-ta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi