4.2.14 Julkaisujen laatiminen 15 ops

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija laatii esitteitä, digitaalisia julkaisuja, verkkosivuja ja multimediadokumentteja. Opiskelija tuntee julkaisutekniikan termistöä ymmärtääkseen annetut ohjeet sekä osatakseen keskustella muiden ammattilaisten kanssa.

Opiskelija laatii ohjeiden mukaiset tulosteet ja tallentaa työnsä sovitulla tavalla.

Ammattitaitovaatimukset
Toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti.
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • laatia käyttö-, kokoonpano- ja huolto-ohjeita tai esitteitä, digitaalisia julkaisuja, verkkosivuja ja multimediadokumentteja. Julkaisut voivat olla painettuja tai verkossa julkaistavia
  • muokata suunnitelma-asiakirjoja sekä tallentaa ne julkaisussa käytettävään muotoon
  • tulostaa ja tallentaa julkaisut sekä pakata tiedostot
  • muokata ja ylläpitää verkkosivuja
  • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja alan muiden ammattilaisten kanssa
  • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja
  • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
  • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten tietokoneohjelmien käyttö.
Kirijakso Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna tutkinnon osaan vaadittavia valmiuksia, opiskelijan suorittaa kirijakso. Kirijakson sisältö arvioidaan tilannekohtaisesti.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla suunnittelu- tai mainostoimistossa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa laaditaan julkaisujen suunnitelma-asiakirjoja.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmässä ja valmiit työt esitellään muille ammattilaisille.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaa tukevien matemaattis-luonnontieteelisten tutkinnon osien integrointi.
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Aikataulujen ymmärtäminen ja oman ajankäytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi