4.2.15 Laitteiden ja ohjelmien ylläpito 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija asentaa ja päivittää tietokonee-seen siihen kuuluvat peruskomponentit, oheislaitteet ja käyt-töjärjestelmät sekä työyhteisön tarvitseman ohjelman. Hän laatii ohjelmiin ja laitteisiin liittyviä ohjeita ja neuvoo työyh-teisöä ohjelmien ja laitteiden käytössä sekä tietoturva-asioissa.

Opiskelija huolehtii laitteiden huolto- ja ylläpitotehtävistä, ohjelmalisensseistä ja niiden ylläpidosta sekä organisaatiolle tärkeiden tietojen varmistuksista.

Ammattitaitovaatimukset
Toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti.
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • asentaa ja päivittää tietokoneeseen siihen kuuluvat perus-komponentit, oheislaitteet ja käyttöjärjestelmän
 • asentaa ja päivittää työyhteisön tarvitseman ohjelman eri asennusvaihtoehdot normaalina verkko- ja työasema-asennuksena
 • asentaa työaseman lähiverkkoon
 • neuvoa työyhteisönsä käytössä olevien ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä
 • neuvoa työyhteisönsä käytössä olevien ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä
 • eri ohjelmien yhteiskäytön
 • huolehtia laitteiden huolto- ja ylläpitotehtävistä
 • käyttää käyttöjärjestelmän apuohjelmia sekä rajata on-gelmatilanteita
 • toimia palvelimen pääkäyttäjän tukena tarvittaessa
 • ohjeistaa muita käyttäjiä toimimaan tietoturvan edellyttä-mällä tavalla
 • huolehtia organisaatiolle tärkeiden tietojen varmistuksista ja palauttaa ne tarvittaessa
 • huolehtia ohjelmalisensseistä ja niiden ylläpidosta
 • dokumentoida työnsä
 • toimia ryhmässä asiakaslähtöisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tietoko-neen toiminnan perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla suunnittelutoimis-toissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatau-luja noudattaen.

Tutkinnon osassa asennetaan ja päivitetään tietokoneeseen siihen kuuluvat peruskomponentit, oheislaitteet ja käyttöjär-jestelmät sekä työyhteisön tarvitsemat ohjelmat. Laaditaan ohjelmiin ja laitteisiin liittyviä ohjeita ja neuvotaan työyhtei-söä ohjelmien ja laitteiden käytössä sekä tietoturva-asioissa.
Huolehditaan laitteiden huolto- ja ylläpitotehtävistä, ohjelma-lisensseistä ja niiden ylläpidosta sekä organisaatiolle tärkei-den tietojen varmistuksista.

Ohjeiden laadinnassa käytetään tietokoneohjelmia. Työn pe-rustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkoma-teriaaleja.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti työyhteisössä toimiminen ja tietokoneohjelmien sekä laitteiden toimivuuden varmista-minen.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kaut-ta. Ymmärretään koneiden ja laitteiden toimivuuden tärkeys suunnittelutoimiston toiminnassa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi