Tutkinnon osan arviointi

LAITTEIDEN JA OHJELMIEN YLLÄPIDON OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Tietokoneeseen kuuluvan peruskomponentin, oheislaitteen, käyttö-järjestelmän tai ohjelman asentaminen tai päivittäminen, ohjelmiin ja laitteisiin liittyvien täydentävien ohjeiden laatiminen, laitteiden huolto- ja ylläpitotehtävät tai ohjelmalisenssistä huolehtiminen suunnittelutoimistossa.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuk-sia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulu-tuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työ-tä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-la.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee suunnittelutoimistossa ja toimii suunnitteluryhmän jäsenenä.