4.2.16 Projektinhallinta suunnitteluhankkeessa

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn ja dokumentoinnin periaatteet sekä käytössä olevan projektin projektipankin tai projektitietojärjestelmän.

Hän valmistelee projektin suunnitelma-asiakirjat ja tietomallit suunnittelijoiden käyttöön, hoitaa asiakirjahallintoa ja arkistointitehtäviä sekä asiakirjojen kopiotilauksia ja -lähetyksiä.

Opiskelija laatii ohjeiden mukaiset tulosteet, kirjaa ja arkistoi sovitulla tavalla.

Ammattitaitovaatimukset
Toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti.
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • valmistella projektin suunnitelma-asiakirjat, aloitusmallit ja niihin liittyvät asetukset
 • esivalmistella saapuneet suunnitelma-asiakirjat ja tietomallit suunnittelijoiden käyttöön
 • ylläpitää piirustusluetteloita ja laatia kokousmuistioita
 • hoitaa asiakirjahallintoa ja arkistointitehtäviä
 • hoitaa projektin projektipankkia tai muuta projektitietojärjestelmää
 • tehdä kopiotilaukset ja -lähetykset sekä niihin liittyvät tiedonsiirrot
 • kirjata ja arkistoida viranomaistarkistukseen toimitetut dokumentit
 • koota projektin luovutusaineiston
 • laatia tulosteet
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja alan muiden ammattilaisten kanssa
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja
 • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten Cad-ohjelmien käyttö..
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla alan suunnittelutoimistossa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Suunnitelma-asiakirjojen ja tietomallien käsittelyssä käytetään alan projektipankkeja tai muita projektintietojärjestelmiä noudattaen viranomaistarkastuksen ohjeita.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään tietojenkäsittelyn dokumentoinnin periaatteita.

Suunnitelma-asiakirjoja käsitellään yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle tai asiakkaalle.

Tutkinnon osassa suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Projektin aikataulujen ymmärtäminen ja oman ajankäytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi