Tutkinnon osan arviointi

PROJEKTINHALLINTA SUUNNITTELUHANKKEESSA OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Projektinhallintaan osallistuminen toimimalla projektisihteerinä suunnittelutoimistossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee suunnittelutoimistossa projektisihteerin työtehtävissä ja toimii suunnitteluryhmän jäsenenä.