4.2.17 3D-mallintaminen ja visualisointi 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija hyödyntää valmiita malleja tai mallintaa annettujen lähtötietojen perusteella erilaisia kappa-leita, osia, rakennuksia ja tiloja. Opiskelija määrittelee kappa-leille tai pinnoille värit ja materiaalit ja muokkaa niiden omi-naisuuksia. Hän lisää malliin valonlähteet ja huolehtii varjojen näkyvyydestä valoja muokkaamalla. Opiskelija laatii mallista esitteitä ja julkaisuja ja liittää niihin tekemiään fotorealistisia kuvia mallista.
Ammattitaitovaatimukset
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
 • mallintaa havainnollisen mallin ja liittää 2D- ja 3D-kuvantoja samaan dokumenttiin
 • määritellä kappaleille tai pinnoille värejä ja materiaaleja sekä muokata niiden ominaisuuksia, kuten esimerkiksi hei-jastuvuutta ja läpinäkyvyyttä
 • tehdä fotorealistisen näkymän tuotteista käyttöympäris-tössä tai tilojen visualisoinnin huomioiden valot ja varjot
 • käyttää malleissa tehosteita ja taustakuvia sekä liittää mal-lin valokuvaan (eli tehdä ns. kuvanupotuksen)
 • hyödyntää malleja julkaisuissa ja medioissa
 • mallissa liikkumisen ja näkymien nauhoituksen eri medi-oilla käytettäviksi
 • korjata ja täydentää mallia tilanteen mukaan
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja muiden ammattilais-ten kanssa
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja
 • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä autocad-, archicad-, tekla-, inventor- ja revit-suunnitteluohjelmien perusteet ja hallita kuvankäsittelyohjelman käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan 1. jaksossa lähiopetustunneilla op-pilaitoksessa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vas-tuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa mallinnetaan erilaisia osia, kappaleita, tiloja ja laitteita sekä visualisoidaan tehdyt mallit lisäämällä sopivat materiaalit, valot ja varjot.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko-materiaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja val-miit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti rakennusten ja tilojen visu-alisoiminen ja mallien muokkaaminen fotorealistisiksi.
Tutkinnon osassa muokataan projektityönä tehdyn pientalon visuaalista ilmettä, jotta saataisiin mahdollisimman luonnolli-sia kuvia rakennettavasta hankkeesta.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Jakson aikana ymmärretään mallin visuaalisen ilmeen ja tulos-teiden ulkonäön ja siisteyden merkitys projektin etenemises-sä. Ymmärretään projektin aikataulun ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi