Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

RAKENNUSTEN JA TILOJEN MALLINTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija perehtyy yleisiin tietomallivaatimuksiin ja tietomal-lintamiseen liittyvään sanastoon hyödyntäen RT-kortistoa.
Yleiset tietomallivaatimuk-set ja tietomallien peruskä-sitteiden ymmärtäminen Opiskelija tekee projektityöstään tietomallin ja liittää siihen asiakkaan ja muiden mallin hyödyntäjien tarvitsemat tiedot käyttäen oikeita nimikkeistöjä, osin opettajan ohjaamana lä-hiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Rakennusosien tietosisäl-lön tuottaminen Opiskelija syventää taitojaan eri suunnitteluohjelmien käytös-sä ja mallintaa laitteita, tuotteita, rakennuksia ja tiloja liittäen malleihin tuottamansa tietosisällön, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Tiedon siirtäminen eri oh-jelmien välillä Opiskelija siirtää tietoa eri ohjelmien välillä ja hyödyntää oi-keita tallennusmuotoja työssään.
Tietomallintamisen doku-menttien tuottaminen ja tallentaminen haluttuun tiedostomuotoon Opiskelija laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tal-lennusmuotoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää tietomallintamisen tavoitteet, toteuttamis-suunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arvioin-tiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa yleisten tietomallivaatimusten ymmärtämises-sä ja oikeiden käsitteiden ja termien käytössä. Hän ohjaa opis-kelijaa liittämään malliin rakennusosien tietosisällön ja tallen-tamaan mallin oikeaan tallennusmuotoon.

Opettajan ohjauksella opiskelija oppii tietomallintamisen työ-tavat ja dokumenttien tuottamisen. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa suunnitelma-asiakirjat ryhmäl-le. Muut opiskelijat ja opettaja antavat rakentavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden visuaalista ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa Projektityönä mallinnetaan teollisuusrakennus, josta tehdään tietomalli lisäämällä malliin itse tuotettu tietosisältö.

MALLIEN VISUALISOINTI (4 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Laitteiden, tuotteiden ra-kennusten ja tilojen mallin-taminen Tutkinnon osassa opiskelija hyödyntää valmiita malleja tai mallintaa annettujen lähtötietojen perusteella erilaisia kappa-leita, osia, rakennuksia ja tiloja. Hän laatii selkeät dokumentit 2D- ja 3D-kuvannoista ja näkymistä eri medioille, osin opetta-jan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Mallien visualisointi Opiskelija määrittelee kappaleille tai pinnoille värit ja materi-aalit ja muokkaa niiden ominaisuuksia kuten esim. läpinäky-vyyttä ja heijastuvuutta. Hän lisää malliin valonlähteet ja huo-lehtii varjojen näkyvyydestä valoja muokkaamalla, osin opet-tajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Materiaali-, symboli- ja 3D-kirjastojen käyttö Opiskelija käyttää malleissa tehosteita ja taustakuvia sekä liittää mallin valokuvaan. Yksityiskohtaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi hän hyödyntää aiemmissa tutkinnon osissa mallintamiaan esineitä ja laitteita sekä eri tiedostomuodoissa olevaa tietoa, valmiita materiaali-, symboli- ja 3D-kirjastoja tai luo niitä itse, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Asiakirjojen ja dokument-tien tallentaminen halut-tuun tiedostomuotoon Opiskelija toimii suunnitteluprosessin mukaan ja laatii tulos-teet sekä tallentaa dokumentit haluttuun tallennusmuotoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää rakennusten ja tilojen mallintamisen ja visu-alisoinnin tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitusteh-tävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa opiskelijaa mallin visualisoinnissa valojen ja materiaalien määrittelemisessä ja niiden muokkaamisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa hyödyntämään erilaisia valmiita materiaali- ja symbolikirjastoja sekä tekemään niitä itse. Opet-tajan ohjauksella opiskelija oppii muokkaamaan mallin visuaa-lista ilmettä ja tallentamaan asiakirjat ja dokumentit halut-tuun tallennusmuotoon.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavutta-misesta.

Opiskelija arvioi tulosteiden visuaalista ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa visualisoidaan projektityönä tehtävä 2-kerroksinen omakotitalo.

ANIMAATIOT JA JULKAISUT (3osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rakennuskohteen visuali-sointi

Animaatiolaskennan teke-minen

Opiskelija jatkaa projektityön visualisointia ja määrittää mal-liin kameroiden paikat ja muut animaatioasetukset ja tekee mallin animaatiolaskennan. Kameroiden avulla päästään liiku-taan mallissa ja saadaan nauhoitettua näkymiä eri medioille käytettäväksi. Opiskelija yhdistää mallin rakennuspaikalta otettuihin valokuviin käyttäen kuvanupotuksia, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Julkaisun tekeminen Opiskelija laatii mallista esitteitä ja julkaisuja ja liittää niihin tekemiään fotorealistisia kuvia mallista. Esitteitä laaditaan hankkeen rakennusluvan ja rahoituksen saamiseksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää animaatiot ja julkaisut-teeman tavoitteet, to-teuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa kameroiden ja animaatioasetusten määrittä-mistä sekä animaatiolaskennan tekoa. Opettajan ohjauksella opiskelija laatii omasta projektityöstään fotorealistisia kuvia ja muokkaa niitä esitteisiin sopiviksi hyödyntäen eri ohjelmia ja tallennusmuotoja. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opis-kelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa julkaisun tai esitteen ryhmälle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä ryhmän ja opettajan kans-sa saaden opettajalta ja ryhmältä ohjaavaa palautetta esitteen visuaalisen ilmeen parantamiseksi.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa laaditaan esittelymateriaalia projektityönä tehtävään 2-kerroksiseen omakotitaloon.