Tutkinnon osan arviointi

3D MALLINTAMISEN JA VISUALISOINNIN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näyttö 3D-mallien tai tietomallien tekeminen tai päivittäminen sekä foto-realistisien näkymien laatiminen suunnitelma-asiakirjoihin tai pro-jektityön myyntiesitteen tekeminen. Näyttö suoritetaan oppilaitok-sessa.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulu-tuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työ-tä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-la.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija toimii tietokoneella ja työskentelee teknisillä suunnitteluohjelmilla, kiinnittäen erityistä huomiota do-kumenttien visuaaliseen ulkonäköön ja selkeyteen.