4.2.18 Tietomallintaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tuntee tietomallintamisen yleiset vaatimukset ja tekee tietomalleja annettujen lähtötietojen perusteella erilaisista koneista, laitteista, rakennuksista ja tiloista. Hän liittää malleihin kone- tai rakennusosien tietosisällöt ja muut asiakkaan tarvitsemat tiedot.

Opiskelija muuttaa mallien tietosisältöjä ja nimikkeitä, laatii erilaisia laskelmia ja analyysejä sekä hallitsee vaihtoehtoisten mallien vertailun. Opiskelija tuottaa tietomallista tarvittavat dokumentit ja luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja oikeassa muodossa.

Ammattitaitovaatimukset
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • tietomallintamisen prosessien perusteet, esim. lähtötiedot, suunnittelun, analyysit ja laskelmat, tuotannon ja elinkaarenhallinnan
 • vastaanottaa, tehdä ja yhdistää tietomalleja ja tarkastaa niitä
 • dokumenttien hallinnan
 • tuotetiedon hallinnan ja tietosisällöt
 • nimikkeistöt, nimikkeiden muuttamisen ja revisioinnin sekä niiden eheyden hallinnan
 • työnkulun hallinnan
 • tuotteiden moduloinnin
 • konfiguraatioiden hallinnan
 • kolmannen osapuolen tuotetiedon käsittelyn ja tietomallien yhteiskäytön
 • tuottaa tietomalleista tarvittavat dokumentit
 • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä autocad-, archicad-, tekla-, inventor- ja revit-suunnitteluohjelmien perusteet ja hallita kuvankäsittelyohjelman käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan 1. jaksossa lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja työssäoppimalla alan suunnittelutoimistossa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa mallinnetaan erilaisia osia, kappaleita, tiloja ja laitteita sekä lisättään malleihin osien tietosisällöt ja muut vaaditut tiedot. Mallista tehdään erilaisia laskelmia, vertailuja ja analyysejä sekä tuotetaan tarvittavat dokumentit sovitulla tavalla oikeaan muotoon tallennettuna.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelmaasiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa kokonaan työssäoppimalla alan suunnittelutoimistossa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti tietomallintamisen prosessin ymmärtäminen ja erilaisten mallien yhdistäminen sekä haluttujen tietojen liittäminen ja hyödyntäminen analyyseissa ja vertailussa.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys JJakson aikana ymmärretään tietomallin sisällön tärkeys ja useiden eri tietolähteiden hyväksi käyttäminen ja yhdistäminen. Ymmärretään projektin aikataulun ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi