Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

YLEISET TIETOMALLIVAATIMUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietomallin tekeminen yleisten tietomallivaatimusten mukaisesti Opiskelija perehtyy yleisiin tietomallivaatimuksiin ja tietomallintamiseen liittyvään sanastoon tekemällä tietomallin ja liittämällä siihen tarvittavat kone-, tai rakennusosien tietosisällöt
osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti.
Tuotteiden elinkaaren huomioiminen Opiskelija huomioi tuotteiden elinkaaren ja hyödyntää tiedon siirtoa eri ohjelmien välillä.
Tuotteiden modulointi ja konfiguraatioiden hallinta Opiskelija muokkaa tuotteiden tietosisältöjä ja hallitsee määrittelyjen muokkaaman kokonaisuuden osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti.
Tietomallin simulointi Opiskelija ymmärtää tietomallin mahdollisuudet erilaisten simulointien esimerkiksi energialaskelmien, palotilanteiden tai kustannusvaihtoehtojen vertailujen tekemiseksi.
Tiedon siirtäminen eri oh-jelmien välillä Opiskelija siirtää tietomalliin liittyviä tietoja eri ohjelmistojen välillä ja ymmärtää yleisen tietoformaatin IFC:n käytön.
Tietomallintamisen dokumenttien tuottaminen ja tallentaminen haluttuun tiedostomuotoon Opiskelija laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää tietomallintamisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tietomallin tekemisessä yleisten tietomallivaatimusten mukaisesti ja käyttäen oikeita käsitteitä ja termejä. Hän ohjaa opiskelijaa liittämään malliin rakennusosien tietosisällön ja tallentamaan mallin oikeaan tallennusmuotoon.

Opettajan ohjauksella opiskelija oppii tietomallintamisen työtavat, mallin hyödyn erilaisissa analyyseissä ja vertailussa sekä dokumenttien tuottamisen. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa suunnitelma-asiakirjat ryhmälle. Muut opiskelijat ja opettaja antavat rakentavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden visuaalista ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa Projektityönä mallinnetaan teollisuusrakennus, josta tehdään tietomalli lisäämällä malliin itse tuotettu tietosisältö.

TYÖSKENTELY SUUNNITTELUTOIMISTOSSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Työskentely suunnittelutoimistossa Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toimintatapaan ja työtehtäviin.

Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikalla laatien tietomalleja ja lisäämällä niihin asiakkaan vaatiman tietosisällön. Työskennellessään hän huomioi tuotteiden elinkaaren ja hyödyntää tiedonsiirtoa eri ohjelmien välillä.

Opiskelija hoitaa projektin projektipankkia tai muuta projektitietojärjestelmää.

Työssään hän huolehtii tietoturvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaatiorakenteen.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa keskustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä.

Työssäoppimispaikkojen esittely Opiskelija esittelee työssäoppimispaikan, tehdyt työt ja opitut asiat muulle ryhmälle oppilaitoksessa, palattuaan työssäoppimisjaksolta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yrityksen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja organisaatiorakenteeseen. Opettaja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen jatkuvasti töiden edistymisestä ja työn jäljestä työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee tekemiään töitään ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

Muuta tietoa