4.2.19 Työmaalla toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija toimii rakennustyömaalla tai konepajassa tai LVI – tai sähköteknisissä töissä työnopastajan opastuksella työelämän pelisääntöjä ja työaikoja noudattaen.

Työtehtävissään opiskelija lukee työpiirustuksia, piirtää käsivaraisluonnoksia ja käyttää alan työvälineitä työsuorituksissaan sekä osallistuu työmaakokouksiin. Opiskelija siirtää käytännön toteutuksen dokumentteihinsa.

Ennen työmaalle menoa opiskelija suorittaa tulityö- ja turvallisuuskortin.

Ammattitaitovaatimukset
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • toimia työnopastajan opastuksella rakennustyömaalla tai konepajassa tai LVI- tai sähköteknisissä töissä
 • tulityökortin vaatimukset, suorittaa tulityökortin
 • turvallisuuskortin vaatimukset, suorittaa turvallisuuskortin
 • toimia työelämän pelisääntöjen mukaan työaikoja noudattaen
 • huomioida suunnitelmista käytännön työjärjestyksen
 • käyttää alan työvälineitä
 • lukea työpiirustuksia käytännön kohteissa
 • piirtää käsivaraisluonnoksia ja siirtää käytännön toteutuksen dokumentteihin
 • luottamusmies-, työsuojelu- ja ay-toiminnan perusteet
 • toimia turvallisesti työpaikalla
 • työmaalla ja ay-toiminnassa tarvittavat kokoustekniset taidot
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja muiden ammattilaisten kanssa
 • toimia joustavasti ja asiakaslähtöisesti tuotanto-olosuhteiden mukaisesti
 • pukeutua työn vaatimusten mukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijalla tulee olla voimassa vaadittavat turvakortit työmaalla toimiessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla rakennustyömaalla tai konepajassa tai LVI- tai sähköteknisissä töissä. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa suoritetaan tulityö- ja turvallisuuskortti.
Työskennellessä pukeudutaan työn vaatimusten ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Työtehtäviä tehdään yksin sekä ryhmässä ja valmiista työtehtävistä raportoidaan esimiehelle ja ohjaavalle opettajalle.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy tulityö- ja turvallisuuskortin suorittaminen.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Aikataulujen ymmärtäminen ja oman ajankäytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi