Tutkinnon osan arviointi

TYÖMAALLA TOMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tekee työtä työnopastajan alaisuudessa työmaalla valitsemallaan erikoistumisalalla. Hän osallistuu työkohteessa työn tekemiseen rakennustyömaalla tai konepajassa tai LVI-teknisissä töissä tai sähköteknisissä töissä tai muussa mahdollisimman hyvin työpaikan olosuhteita vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee rakennustyömaalla tai konepajassa tai lvi- tai sähköteknisissä töissä ja toimii ammattiryhmän jäsenenä.