Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

TYÖSKENTELY RAKENNUSTYÖMAALLA TAI KONEPAJASSA LVI- TAI SÄHKÖTEKNISISSÄ TÖISSÄ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Työskentely rakennnustyömaalla tai konepajassa tai LVI- tai sähköteknisissä töissä Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toimintatapaan, työtehtäviin ja turvallisuusohjeisiin.

Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikalla hyödyntäen teoriaoppejaan käytännön työtehtävissä. Työssään opiskelija noudattaa työmaan turvallisuusohjeita.

Turvallisuusohjeiden noudattaminen Työssään hän huolehtii turvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita.
Työelämän toimintatapojen huomioiminen Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kuten luottamusmies, työsuojelu- ja ay-toiminta sekä osallistuu työmaakokouksiin, kulttuurin ja organisaatiorakenteen.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön muiden ammattilaisten kanssa keskustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä.

Työssäoppimispaikkojen esittely Opiskelija esittelee työssäoppimispaikan, tehdyt työt ja opitut asiat muulle ryhmälle oppilaitoksessa, palattuaan työssäoppimisjaksolta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yrityksen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja turvallisuusasioihin. Opettaja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen ja raportoiden työn vaiheista, valmistumisesta ja lopputuloksesta työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön ammattilaisten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija raportoi töistään esimiehelle ja ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

Muuta tietoa