4.2.2 Konetekninen suunnittelu 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija laatii ja tulkitsee valmistusta, käyttöä ja huoltoa palvelevia kone-, sähkö- ja LVI-teknisiä suunnitelma-asiakirjoja noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita.
Hän huomioi valmistukseen liittyvät olosuhteet ja valmistusmenetelmät ja lisää dokumentteihin valmistusta ohjaavia merkintöjä kuten raaka-aine ja materiaali tiedot.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia suunnitteluryhmän jäsenenä omassa ammatissaan ja suunnitella omaa työtään
 • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
 • laatia ja tulkita valmistusta, käyttöä ja huoltoa palvelevia kone-, sähkö- ja LVI-teknisiä suunnitelma-asiakirjoja, esim. työvaihe-, osa-, levitys-, kokoonpano- ja laitesijoituspiirustuksia sekä sähkö-, hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioita ja tietomalleja, noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita
 • laatia dokumenttiluettelot
 • lisätä valmistusta ohjaavia merkintöjä, esim. pintamerkit, hitsausmerkit, mittatoleranssit, geometriset toleranssit, sekä merkitä osaluetteloon raaka-aine ja materiaali tiedot
 • huomioida omassa työssään valmistukseen liittyvät tuotanto-olosuhteet sekä koneistettujen, hitsattujen ja levyrakenteiden valmistusmenetelmät
 • laatia tulosteet
 • huomioida omassa työssään lujuusopin ja mekaniikan perusteet
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja
 • huolehtia työkyvystään
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja muiden ammattilaisten kanssa alan termejä käyttäen sekä esitellä työnsä suunnittelijalle ja/tai asiakkaalle
 • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito, office-ohjelmat, cad-ohjelmien perusteet ja tiedostojenkäsittelyn.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimalla teknisten alojen suunnittelutoimistoissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa laaditaan työvaihe-, osa- ja kokoonpanopiirustuksia sekä levityspiirustuksia, kaavioita, leikkauksia ja detaljia.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään teknisten alojen cad-ohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan teemoja työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työkyvyn ylläpitäminen 1osp,
Esiintymistaidot ja ryhmätaidot 1 osp,
Ympäristöosaaminen 2 osp,
Työelämän kemia 1 osp,
Ammatillinen monilukutaito 1 osp,
Taide ja kulttuuri 2 osp,
Ongelmanratkaisu työelämässä 2 osp,
Työelämän fysiikka 1 osp,
Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp,
Luova ilmaisu ja kulttuuri 1 osp,
Media ja kulttuuri 1 osp,
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: huomaa poikkeamat lähtötiedoissa ja osaa kysyä ohjausta asian ratkaisemiseksi, oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen, työskentelyaikojen noudattaminen

Yrittäjyys
Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys. Matemaattista osaamista hyödynnetään.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi