Tutkinnon osan arviointi

KONETEKNISENSUUNNITTELUN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Valmistusta, käyttöä ja huoltoa palvelevien kone-, sähkö- ja LVI-teknisten suunnitelma-asiakirjojen ja tietomallien laatiminen työssäoppimispaikan mukaisesti. Näyttö suoritetaan kahtena osanäyttönä työssäoppimispaikalla.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija toimii tietokoneella ja työskentelee teknisillä suunnitteluohjelmilla.