4.2.3 Elementtirakentamisen suunnitelmien tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tulkitsemaan yleisimpiä elementtijärjestelmiä, eri elementtityyppien käyttökohteita sekä liitos- ja saumaustapoja.
Tutkinnon osassa opiskelija laatii oikeiden piirustusmerkintöjen, esitystapojen ja viranomaismääräysten mukaisia elementtirakentamisen suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja. Opiskelija laatii tarvittavat elementti- ja materiaaliluettelot asiakirjoihinsa sekä mitoittaa moduuliverkkoon sopiviksi.Opiskelija laatii ohjeiden mukaiset tulosteet ja tallentaa työnsä sovitulla tavalla.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
  • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
  • laatia elementtirakenteiden suunnitelma-asiakirjoja, esim. kaavioita, elementtien taso-, mitta- ja liitosdetaljipiirustuksia ja tietomalleja oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapoja käyttäen
  • laatia elementti- ja materiaaliluettelot
  • mitoittaa elementit moduuliverkkoon sopiviksi
    yleisimmät elementtirakennusjärjestelmät ja eri elementtityyppien käyttökohteet ja liitos-, ja saumaustavat
  • laatia tulosteet ja piirustusluettelot
  • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
  • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3.vuoden keväällä

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimalla alan suunnittelutoimistossa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista 12 osp.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti moduuliverkon ymmärtäminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys
Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Projektin aikataulujen ymmärtäminen ja oman ajankäytön suunnittelun merkitys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi