4.2.4 Korjausrakentamisen suunnitelmien tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija harjaannuttaa taitojaan laatimalla käsivaraisluonnoksia tilojen ja vanhojen rakennusten nykytilasta ja rakenneratkaisuista. Hän suunnittelee mittaustyöt ja toteuttaa ne käyttäen tavanomaisia mittauslaitteita. Opiskelija laatii ajantasapiirustuksia, muokkaa malleja muutos-, korjaus- ja laajennustarpeiden mukaan lähtötietosuunnitelmien pohjalta. Opiskelija noudattaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita tuottamissaan piirustuksissa.

Työskentelyssä opiskelija hyödyntää korjausrakentamisen piirustusmerkintöjä, huomio rakenteiden perusfysikaaliset ominaisuudet ja ympäristöystävällisyyden sekä ottaa huomioon vaadittavat tulostusasetukset, paperikokostandardit sekä piirustusten käsittelyn.

Työskennellessään opiskelija lukee ja tulkitsee omia tai sähköisiä mittauksia sekä vanhoja piirustuksia ja tietomalleja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
  • tehdä työn vaatimat käsivaraisluonnokset
  • laatia ajantasapiirustuksia tai tietomalleja rakenteiden ja materiaalien mukaan omien tai sähköisten mittausten tai vanhojen piirustusten perusteella tai yhdistelemällä tietomalleja
  • muokata malleja muutos-, korjaus- ja laajennustarpeiden mukaisesti noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita
  • tuottaa suunnitelma-asiakirjat, joissa uudet rakenteet ja vanhat sekä purettavat rakenteet ovat selkeästi eriteltyinä
  • huomioida omassa työssään rakenteiden perusfysikaaliset ominaisuudet ja ympäristöystävällisyyden
  • laatia tulosteet
  • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja ja työaikoja
  • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
  • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimalla teknisen alan suunnittelutoimistossa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.

Projektityönä laaditaan olemassa olevan kohteen ajantasapiirustukset.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään teknisten alojen cad-ohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle tai asiakkaalle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista 12 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektityönä ajantasapiirustus opiskelijan valitsemasta kohteesta.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi