Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

KORJAUSRAKENTAMISEN MITTAUKSET JA ASIAKIRJAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Korjausrakentamisen piirustuksien laadintaan ja mittausmenetelmiin sekä -laitteisiin perehtyminen Opiskelija ymmärtää korjausrakentamisen merkityksen rakennushankkeelle sekä huomio omassa työssään rakenteiden perusfysikaaliset ominaisuudet ja ympäristöystävällisyyden suunnitelma-asiakirjoja laatiessaan osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti. Opiskelija tutustuu mittausmenetelmiin ja -laitteisiin ja osaa käyttää mittalaitteita omassa projektityössään.
Projektityön mittaaminen Opiskelija laatii mittaussuunnitelman ja mittaa projektintyönsä noudattamalla korjausrakentamisen ohjeita.
Ajantasapiirustuksen laatiminen Opiskelija laatii ajantasapiirustuksen tutkimalla ja ymmärtämällä mittaamaansa projektityötä osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti.
Asiakirjojen ja piirustusten tallentaminen ja dokumentointi Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin tekstit sekä laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon.

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja opettajan tai asiakkaan kanssa sekä siirtää ajantasapiirustuksen haluttuun tallennusmuotoon ja arkistoi ne projektinhallintajärjestelmään.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää korjausrakentamisen suunnitelmien tuottamisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa erilaisten korjausrakentamisen mittauksien ja piirustuksien tulkintaa ja lukemista sekä ajantasapiirustuksen laatimista sekä niissä tarvittavaa tiedonhankintaa ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa projektityön ryhmälle tai asiakkaalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa saaden opettajalta ja ryhmältä ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja piirustusten toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa Projektityö; kohteen mittaaminen, josta käsivaraisluonnos tai sähköinen dokumentti ja ajantasapiirustuksen laatiminen

TYÖSKENTELY SUUNNITTELUTOIMISTOSSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Työskentely suunnittelutoimistossa Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toimintatapaan ja työtehtäviin.

Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikalla laatien puurakentamisen suunnitelma-asiakirjoja esimerkiksi kaavioita, taso-, mitta- ja liitosdetaljipiirustuksia hyödyntäen lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja suunnittelualan ohjelmalla. Työssään opiskelija noudattaa oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapoja sekä viranomaismääräyksiä.

Työssään hän huolehtii tietoturvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaatiorakenteen.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa keskustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä.

Työssäoppimispaikkojen esittely Opiskelija esittelee työssäoppimispaikan, tehdyt työt ja opitut asiat muulle ryhmälle oppilaitoksessa, palattuaan työssäoppimisjaksolta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yrityksen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja organisaatiorakenteeseen. Opettaja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen jatkuvasti töiden edistymisestä ja työn jäljestä työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee tekemiään töitään ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

Muuta tietoa