4.2.7 Tilasuunnitelmien tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy toimintojen tilatarpeisiin ja vaatimuksiin käyttämällä RT-kortistoa sekä muita alan ohjeita.
Opiskelija laatii eri tiloihin liittyviä mitoitettuja suunnitelma-asiakirjoja (esimerkiksi kaluste- tai laitesijoituspiirustuksia, – luetteloita, leikkauksia, detaljeja, materiaalisuunnitelmia, työselityksiä) ja tietomalleja noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita tuottamissaan piirustuksissa.

Työskentelyssä opiskelija hyödyntää työn vaatimia käsivaraisluonnoksia, muokkaa tilojen malleja muutos-, korjaus ja laajennustarpeiden mukaan.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • selvittää eri toimintojen tilantarpeet ja vaatimukset suunnittelutyön lähtökohdaksi
  • selvittää ja tulkita työtään varten lähtötietoja olemassa olevista suunnitelmista ja tietomalleista
  • tehdä työn vaatimia käsivaraisluonnoksia
  • laatia eri tiloihin liittyviä mitoitettuja suunnitelma-asiakirjoja (esimerkiksi kaluste- tai laitesijoituspiirustuksia, – luetteloita, leikkauksia, detaljeja, materiaalisuunnitelmia, työselityksiä) ja tietomalleja
  • noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita
  • muokata tilojen malleja muutos-, korjaus- ja laajennustarpeiden mukaisesti
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimalla teknisen alan suunnittelutoimistossa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään teknisten alojen cad-ohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.
Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle tai asiakkaalle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista 13osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi