Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TILASUUNNITELUN ASIAKIRJAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tilantarpeen kartoitus Opiskelija ymmärtää rakennushankkeen tilantarvekartoituksen selvittämällä projektityönsä tilantarpeen ja vaatimukset.
Tilasuunnitelman käsivaraisluonnoksen laatiminen Opiskelija laatii kohteestaan käsivaraisluonnoksen mittausten ja dokumenttien perusteella osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti.
Tilasuunnitelman laatiminen Opiskelija laatii kohteestaan tilasuunnitelman ja tietomallin noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita, liittää suunnitelma-asiakirjoihin tekstit sekä laatii tulosteet osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti.
Asiakirjojen ja piirustusten tallentaminen ja dokumentointi Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja käyttäen alan sanastoa opettajan/asiakkaan kanssa sekä siirtää tilasuunnitelman haluttuun tallennusmuotoon ja arkistoi sen projektinhallintajärjestelmään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää tilasuunnitelmien tuottamisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa toimintojen tilatarpeiden kartoittamisessa, tila- ja materiaalisuunnitelmien laadinnassa sekä materiaalimenekin laskennassa sekä niissä tarvittavaa tiedonhankintaa ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa tilasuunnitelman ryhmälle tai asiakkaalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa saaden opettajalta ja ryhmältä ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja piirustusten toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa Projektityö; tilan mittaaminen, josta käsivaraisluonnos tai sähköinen dokumentti ja tilasuunnitelman laatiminen

TYÖSKENTELY SUUNNITTELUTOIMISTOSSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Työskentely suunnittelutoimistossa Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toimintatapaan ja työtehtäviin.

Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikalla laatien esim. eri tiloihin liittyviä suunnitelmia kuten pohja, rakenneleikkaukset, kalustepiirustukset tai – eritelmät sekä pintamateriaalisuunnitelmat eri suunnittelualojen ohjelmilla.

Työssään hän huolehtii tietoturvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaatiorakenteen.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa keskustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä.

Työssäoppimispaikkojen esittely Opiskelija esittelee työssäoppimispaikan, tehdyt työt ja opitut asiat muulle ryhmälle oppilaitoksessa, palattuaan työssäoppimisjaksolta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yrityksen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja organisaatiorakenteeseen. Opettaja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen jatkuvasti töiden edistymisestä ja työn jäljestä työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee tekemiään töitään ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

Muuta tietoa