4.2.8 Yhdyskuntateknisten suunnitelmien tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tuntee yhdyskuntatekniikan alan perustermistön ja käytössä olevat koordinaattijärjestelmät. Hän hyödyntää digitaalisessa muodossa olevia lähtötietoja ja laatii yhdyskunta- ja kunnallisteknisiä suunnitelma-asiakirjoja todellisessa koordinaatistossa huomioiden lainsäädännön ja viranomaismääräykset.

Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit ja laatii ohjeiden mukaiset tulosteet ja tallentaa työnsä sovitulla tavalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • yhdyskuntatekniikan alan perustermistön ja käytössä olevat koordinaattijärjestelmät
 • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia (esimerkiksi pohjakarttoja, teemakarttoja, kaavoja)
 • hyödyntää suunnitelma-asiakirjojen tuottamisessa digitaalisessa muodossa olevaa
  lähdeaineistoa (tontti- ja asemakaavakarttoja, tuotedetaljeja)
 • laatia annettujen lähtötietojen perusteella detaljeja, leikkauksia ja kaavioita
 • laatia yhdyskunta- ja kunnallisteknisiä suunnitelma-asiakirjoja todellisessa koordinaatistossa ja
  tietomalleja noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja
  ohjeita
 • liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit
 • laatia tulosteet
 • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
 • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaaviot

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla alan suunnittelutoimistoissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa hyödynnetään digitaalisessa muodossa olevia lähtötietoja ja laaditaan yhdyskunta- ja kunnallisteknisiä suunnitelma-asiakirjoja todellisessa koordinaatistossa.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti koordinaattijärjestelmien ymmärtäminen ja digitaalisten lähtötietojen hyödyntäminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi