Tutkinnon osan arviointi

CAD/CAM-TEKNIIKAN HYÖDYNTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Työstöohjelman tai työstöratojen tekeminen ohjelmaa varten polt-toleikattavalle, sorvattavalle, jyrsittävälle tai nakertamalle valmis-tettavalle kappaleelle ohjeellisia työstöarvoja käyttäen suunnittelu-toimistossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaa-minen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulu-tuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työ-tä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-la.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee suunnittelutoimistossa ja toimii suunnitteluryhmän jäsenenä.