Tutkinnon osan arviointi

AUTOMAATIOSUUNNITELMIEN TUOTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Kiinteistö- tai koneautomaation suunnitelma-asiakirjojen, esim. pii-rustuksien, kaavioiden, toimintaselostuksien ja pisteluetteloiden laatiminen ja tallentaminen haluttuun tiedostomuotoon alan suun-nittelutoimistossa.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuk-sia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulu-tuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työ-tä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-la.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee suunnittelutoimistossa ja toimii suunnitteluryhmän jäsenenä.