4.2.11 Laitossuunnitelmien tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija selvittää erilaisten laitos- tai tehdastilojen lähtötiedot sekä eri toimintojen tilantarpeet ja vaatimukset suunnittelutyön lähtökohdiksi. Opiskelija mallintaa ja ylläpitää laitossuunnittelun tietomalleja ja suunnitelma-asiakirjoja. Opiskelija muokkaa tiloja laajennustarpeiden mukaisesti omien tai sähköisten mittausten perusteella.

Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit ja laatii ohjeiden mukaiset tulosteet ja tallentaa työnsä sovitulla tavalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • selvittää eri toimintojen tilantarpeet ja vaatimukset suunnittelutyön lähtökohdaksi
  • selvittää ja tulkita työtään varten lähtötietoja olemassa olevista suunnitelmista ja tietomalleista
  • mallintaa, muokata ja ylläpitää laitossuunnittelun tietomalleja ja suunnitelma-asiakirjoja, esim. tehdastiloja, koneryhmiä, kuljetinratkaisuja, putkisto- ja laitesijoitusmalleja, kaavioita, räjäytyskuvia ja lay-out-suunnitelmia, noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita
  • muokata tilojen malleja muutos-, korjaus- ja laajennustarpeiden mukaisesti omien tai sähköisten mittausten perusteella
  • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja muiden ammattilaisten kanssa
  • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla alan suunnittelutoimistoissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa mallinnetaan ja ylläpidetään laitossuunnittelun tietomalleja ja suunnitelma-asiakirjoja sekä muokataan tilojen malleja muutos-, korjaus- ja laajennustarpeiden mukaisesti omien tai sähköisten mittausten perusteella.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti erilaisten laitos- ja tehdastilojen, koneryhmien, kuljetinratkaisujen, putkisto- ja laitesijoitusmallien suunnitelmien laatiminen
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Päätöksien tekeminen ja oman toimintansa ja työnsä arviointi

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Yhteistyöstä sidosryhmien kanssa neuvottelu

Ammattietiikka:
Yritystoiminnan suunnittelussa kaikkien kestävän kehityksen osa- alueiden arvojen noudattaminen

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
Turvallisten, sopivasti kuormittavien ja vaihtelevien työmenetelmien käyttö ergonomia huomioiden.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi