Tutkinnon osan arviointi

LAITOSSUUNNITELMIEN TUOTTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin ePortfolioonsa.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Laitossuunnittelun tietomallien ja suunnitelma-asiakirjojen laatiminen, muokkaaminen ja ylläpitäminen suunnittelutoimistossa. Dokumentit voivat sisältää esim. tehdastiloja, koneryhmiä, kuljetinratkaisuja, putkisto- ja laitesijoitusmalleja, kaavioita, räjäytyskuvia sekä lay-out-suunnitelmia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee suunnittelutoimistossa ja toimii suunnitteluryhmän jäsenenä.