Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattisuomi (2 osp)
Teknisen suunnittelun ammattisanasto

Luku- ja opiskelustrategiat

Opiskelija opiskelee teknisen suunnittelun ammattisanastoa ja laajentaa ilmaisuvarantoaan lukemalla ja työstämällä alan tekstejä sekä kokoamalla itselleen sanastoa teknisen suunnittelun keskeisistä sanoista ja käsitteistä. Opiskelija hyödyntää luku- ja oppimisstrategioita harjoitellessaan ammattialansa tekstien ymmärtämistä.
Tiedonhankinta

Tekijänoikeudet

Opiskelija etsii tietoa eri lähteistä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja tekee suullisen esityksen ammatillisesta aiheesta (esim. esittelee alan yrityksen) esitysgrafiikkaa käyttäen. Opiskelija kirjoittaa esim. ohjeen tai työselostuksen.
Suomen kielen perusrakenteet

Oikeakielisyys

Opiskelija kertaa ja vahvistaa suomen kielen perusrakenteiden (kuten verbin- ja nominintaivutus, lausetyypit) hallintaa tekemällä kielioppitehtäviä. Opiskelija korjaa ja muokkaa tuottamaansa tekstiä saamansa palautteen pohjalta.
Oman kielitaidon arviointi Opiskelija arvioi ja kehittää suomi toisena kielenä -taitoaan arvioimalla itseään ja valitsemalla itselleen jonkin kehittämiskohteen.
Työelämän viestintä ja vuorovaikutus (2 osp)
Teknisen suunnittelun työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot Opiskelija viestii ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja laatii alaan liittyviä kirjallisia töitä. Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita (esim. kokous, neuvottelu tai keskustelu) ja esittelee oman suunnitelma-asiakirjansa. Opiskelija harjoittelee erilaisia asiakaspalvelutilanteita suullisesti ja kirjallisesti (esim. puhelu, asiakkaan vastaanottaminen, sähköpostiviestintä).
Monikulttuurisen ympäristön viestintä ja vuorovaikutus Opiskelija lisää tietoisuuttaan suomalaisen ja oman kulttuurinsa viestinnän ja vuorovaikutuksen piirteistä, kuten kohteliaisuusstrategioista, pohtimalla kahden kulttuurin välisiä eroja. Opiskelija hyödyntää omia kokemuksiaan, havainnoi tilanteita tai hankkii muilla tavoin (esim. haastattelemalla) tietoa aiheista ja esittelee pohdintaansa suullisesti tai kirjallisesti.
Vakioasettelu

Suomen kielen rakenteet

Oikeakielisyys

Opiskelija kirjoittaa teknisen suunnittelun asiakirjoja (esim. tilaus, tarjouspyyntö, tarjous, alan sopimukset, raportti, pöytäkirja). Kirjoitusprosessin aikana opiskelija harjoittelee suomen kielen rakenteita, kuten pää- ja sivulauseiden käyttöä ja rektioita, sekä korjaa ja muokkaa tekstiään saamansa palautteen pohjalta.
Oman kielitaidon arviointi Opiskelija harjoittelee tuotostensa itsearviointia.
Media ja kulttuuri (1 osp)
Teknisen suunnittelun mediataidot ja verkkoviestintä sekä lähdekriittisyys Opiskelija hyödyntää mediaa kriittisesti. Hän tutustuu esim. ammattilehtiin ja digitaalisiin lähteisiin esittelemällä kirjallisesti tai suullisesti jonkin alan julkaisun.
Teksti- ja tekstilajiosaaminen

Suomen kielen vaativammat rakenteet

Opiskelija harjoittelee erilaisten tekstilajien tunnistamista, ymmärtämistä ja tulkitsemista tutustumalla eri tyylilajeihin (asiatyyli, fiktio yms.). Asiatyylisiä tekstejä lukiessaan opiskelija lisää tietoisuuttaan suomen kielen vaativammista rakenteista, kuten nominaalimuodoista ja lauseenvastikkeista, ja harjoittelee niiden merkityksen avaamista.
Kulttuuriosaaminen Opiskelija lisää tietoisuuttaan suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin merkityksestä. Opiskelija tutustuu johonkin suomalaiseen kulttuurituotteeseen, kuten elokuvaan tai ajankohtaiseen TV-ohjelmaan, havainnoi sen tyyliä ja käytettyjä ilmaisutapoja sekä siitä välittyvää kuvaa suomalaisuudesta, ja analysoi ja esittelee havaintojaan suullisesti tai kirjallisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opiskelija pitää esityksen valitsemastaan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta antaen ja saaden vertaispalautetta ja -arviointia muilta ryhmän jäseniltä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa rakennusalasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa