Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka (1 osp)
Tekniseen suunnitteluun liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija perehtyy teknisessä suunnittelussa keskeisiin fysiikan periaatteisiin ja niiden käytännön sovelluksiin. Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia sekä käytännön harjoituksia liittyen teknisessä suunnittelussa tarvittavaan fysiikkaan. Opiskelija perehtyy yleismekaniikan kautta statiikkaan ja termodynamiikkaan. Opiskelija tutustuu äänen fysikaalisiin ominaisuuksiin ja niihin liittyviin rakennusteknisiin sovelluksiin, kuten ilmaääneneristävyys ja rakennuskomponenttien resonanssitaajuudet.
Työelämän kemia (1 osp)
Teknisessä suunnittelussa käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tunnistaa kemiallisten aineiden GHS-varoitusmerkit. Opiskelija osaa hakea verkosta käyttöturvallisuustiedotteen ja sen mukaisesti säilyttää, käyttää ja hävittää kemiallisia aineita ympäristön huomioiden.
Tekniseen suunnitteluun liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija perehtyy tekniseen suunnitteluun liittyviin rakennustekniikan kemian ilmiöihin, kuten sähkökemiaan ja korroosioon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan ja termodynamiikan perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan teknisen suunnittelun työtehtävissä. Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa tekniseen suunnitteluun liittyvistä luonnontieteellisistä ilmiöistä ja niiden syistä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa kemiallisten aineiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn, sekä tähän liittyen käyttöturvallisuustiedotteiden hakemiseen ja niiden tulkintaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa luonnontieteiden lainalaisuuksia tekniseen suunnitteluun ja rakennusfysiikkaan liittyvissä sovelluksissa, esimerkiksi äänen läpäisevyyden ja kiinteistöjen rakenteissa vaikuttavien voimien suhteen.

Opettaja arvioi opiskelijan ymmärrystä tekniseen suunnitteluun liittyvistä kemiallisista ilmiöistä. Opettaja arvioi opiskelijan kykyä käsitellä kemikaaleja säännösten mukaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä opiskelijan kysyä tulkita kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa