Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

PISTEPILVESTÄ MALLINTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lähtöaineiston tiedosto-muodon muuttaminen tar-peen mukaan. Opiskelija tutustuu lähtötietojen tiedostomuotoon ja muuttaa sitä tarvittaessa. Hän tuo lähtötiedot sovittuun mallinnusohjelmaan mallintamista tai 2D-kuvantojen laatimista varten.
Valitun mallinnusohjelman asetusten määrittäminen Opiskelija tekee tarvittavat asetukset esim. pistepilvien yhdistämisen ja pistepilven tiheyden määrittämisen huomioiden mallinnettavan kohteen ja tehtävän lopputuloksen.
Pistepilvestä mallintami-nen Opiskelija mallintaa kohteen pisteiden avulla, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
2D-kuvannon laatiminen pistepilvestä Opiskelija valitsee valitun tason mukaiset pisteet esim. 0,5 m:n alueelta ja litistää ne tasokuvannon esim. pohja-, leikkaus tai julkisivukuvan laatimista varten sekä piirtää pisteitä hyödyntäen sovitut 2D-kuvannot, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Laadittujen dokumenttien tuottaminen ja tallentaminen haluttuun tiedostomuotoon Opiskelija laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää pistepilvestä mallintamisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa opiskelijaa lähtötietojen oikean tiedostomuodon valinnassa ja muokkaamisessa. Opettajan ohjauksella pistepilvitiedostot siirretään valittuun mallinnusohjelmaan ja ohjelman asetukset muokataan sopiviksi tehtävää varten.

Opettajan ohjauksella opiskelija oppii pistepilven hyödyntämisen 3D-mallien, tietomallien sekä 2D-kuvantojen laatimisessa.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa suunnitelma-asiakirjat ryhmälle. Muut opiskelijat ja opettaja antavat rakentavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden visuaalista ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa