Tutkinnon osan arviointi

KARTTATYÖSKENTELYN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Kartan, kaavan tai asemapiirustuksen laatiminen oppilaitoksessa tai suunnittelutoimistossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit täyttyvät.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö  Ammattiosaamisen näyttö
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään suunnitelma-asiakirjoja MicroStation-ohjelmalla.