Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

KARTTATYÖSKENTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lähtötietojen kerääminen Opiskelija perehtyy karttatyöskentelyn perusteisiin lukemalla ja tulkitsemalla valmiita asiakirjoja. Hän kerää lähtötiedot tehtäväänsä valmiista aineistosta tai mittaamalla ne itse.
Kartan tai kaavan piirtäminen

Asemapiirustuksen laati-minen

Opiskelija perehtyy cad-ohjelma perusteisiin ja harjaannuttaa taitojaan laatimalla kartan, kaavan tai asemapiirustuksen, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Tilojen ja rakennusten mal-lintaminen Opiskelija mallintaa tilan tai rakennuksen, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Laadittujen dokumenttien tuottaminen ja tallentami-nen haluttuun tiedostomuotoon Opiskelija laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää karttatyöskentelyn tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arvioin-tiin vaikuttavat asiat.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa suunnitelma-asiakirjat ryhmälle. Muut opiskelijat ja opettaja antavat rakentavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden visuaalista ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa