5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa, työelämässä ja yritystoiminnassa toimimiseen sekä työkyvyn ylläpitämiseen.

Tutkinnon osassa opiskellaan seuraavia osa-alueita:
yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta,
työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien neljän osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 5 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 8 osaamispisteen edestä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista.

Osaamistavoitteet 5.3.1 Yhteiskuntataidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija osaa

 • toimia Suomen ja EU:n kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
 • toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
  oikeuslaitoksen periaatteet
 • hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona
 • käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja Euroopan unionista
 • tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden
 • osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia
 • osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen
 • osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida niiden merkityksen kansantaloudelle.

5.3.2 Työelämätaidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa hakea itselleen työpaikkaa
 • osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat
 • osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta
 • osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

  • osaa edistää työyhteisön ilmapiiriä ja henkilöstön osallisuutta
  • osaa toimia työpaikan eri tehtävissä
  • osaa osaltaan vastata työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä
  • osaa kehittää omaa osaamistaan
  • osaa hakea työtä kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista.

 

PopUp-projekti

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa työskennellä ja oppia ryhmässä sekä verkostoitua
 • osaa hakea, soveltaa ja yhdistää tietoa eri lähteistä ja tarkastella asioita eri näkökulmista
 • osaa suunnitella ja toteuttaa projektityön
 • osaa olla kriittinen omaa ajatteluaan kohtaan ja kehittää osaamistaan

5.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
 • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
 • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
 • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
 • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
 • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita
 • osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin
 • osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa
 • osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään.

5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti
 • osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään
 • osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset
 • osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia
 • osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua työ- ja opiskelukyvyn sekä hyvinvoinninedistämiseen.
 • osaa huolehtia omasta terveydestään ja käyttää tarkoituksenmukaisesti itsehoitokeinoja
 • osaa asettaa realistisen kuntotavoitteen ja harjoitella tavoitteen saavuttamiseksi
 • osaa laatia työtehtäviään tukevan kuntosali- ja kehonhuolto-ohjelman sekä harjoitella sen mukaisesti

Cross Training

valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiset huomioon harjoittelussa
 • osaa lajin perus- ja erikoistekniikat
 • osaa asettaa realistisen kuntotavoitteen ja harjoitella tavoitteen saavuttamiseksi

Punttikselle

valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiset huomioon harjoittelussa
 • osaa perustekniikat kuntosalilaitteissa ja vapaissa painoissa
 • osaa asettaa realistisen kuntotavoitteen ja harjoitella tavoitteen saavuttamiseksi

Palloilua

valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiset huomioon harjoittelussa
 • osaa erilaisten pallopelien perustekniikat ja säännöt

Moniottelu

valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiset huomioon harjoittelussa
 • osaa erilaisten liikuntalajien alkeita
Tutkinnon osan sijoittuminen
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto sekä liikunnan valinnaiset opinnot opiskellaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osan osa-alueiden opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja samanaikaisopetuksena ammatillisten tutkinnon osien kanssa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, esim. verkkomateriaalit, sanomalehdet, videomateriaalit.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa osittain työssäoppimiseen integroituna.
Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opintoihin
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.3.1 Yhteiskuntataidot

5.3.2 Työelämätaidot

5.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta

5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen ja liikunta

5.3.5 Tutkinnon osan arviointi