4.2.1 Ohutlevytöissä toimiminen 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija suunnitellaan ja toteutetaan ohutlevytöitä. Ohutlevystä valmistetaan erimuotoisia kappaleita. Työskentelyssä hyödynnetään tietoja mitoituksesta, piirtämisestä ja kuvien ymmärtämisestä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
  • käyttää turvallisesti ohutlevytöissä käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
  • suunnitella ja tehdä omassa työssään tarvittavia tavanomaisia ohutlevytöitä piirustuksien ja työselityksen avulla
  • huomioida palo- ja työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
  • tehdä omiin työtehtäviinsä liittyviä hitsaustöitä
  • toimia erilaisissa työyhteisöissä
  • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
  • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ohutlevytöissä käytettävät käsityökalut ja kojeet. Hänellä tulee olla voimassa olevat vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso ”Valmennus ohutlevytöihin”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työsaliharjoituksilla.

Lähiopetukseen integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Työelämätaidot-osa-alueen osaamistavoitteet.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa käytetään tietoverkkoja.
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa.

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työsaliharjoituksilla.
Lähiopetukseen integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Työelämätaidot-osa-alueen osaamistavoitteet.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa käytetään tietoverkkoja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaidossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työelämätaidot 1 osp
Matematiikka,äidinkieli,vieraat kielet
Muuta tietoa
Työelämätaitojen osaamistavoitteet.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
TES-liittyvä urakkakkalaskennan läpikäynti, asiakaspalvelu

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi