Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASTA MUODOSTUU YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Kannakerakenteiden hitsaus

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsauksen peruskäsitteiden, materiaalien ja lisäaineiden tunteminen Opiskelija sisäistää hitsauksen peruskäsitteet, materiaalien ja lisäaineiden ominaisuudet saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Hitsausta koskevien määräysten noudattaminen Opiskelija sisäistää määräysten sisällön saamansa tiedon, oppimistehtävien ja laatimiensa raporttien avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Asennusohjeiden tulkitseminen

 

 

 

 

Hitsaustyöhön liittyvien työvälineiden ja materiaalien hallinta

Opiskelija sisäistää ohjeiden sisällön ja merkityksen saamansa tiedon, oppimistehtävien ja toisille opiskelijoille antamansa ohjauksen avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka

 

Opiskelija oppii käyttämään hitsaustyössä tarvittavia työvälineitä tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään eristeiden mitoitus- ja leikkausharjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy työvälineiden oikeaan käyttöön ja niiden turvallisuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.

Hitsaustyöhön liittyvien työmenetelmien ja työn aikana syntyvän jätteen hallinta Opiskelija oppii käyttämään hitsaustyössä käytettäviä työmenetelmiä ja huolehtimaan syntyneistä jätteistä tekemällä yksilöllisesti hitsausharjoituksia. Harjoitustöihin sisältyy tehtyjen liitosten laatuun ja paloturvallisuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Hitsaustyön suunnittelu sekä sen taloudellinen ja laadukas toteuttaminen Opiskelija oppii suunnittelemaan ja noudattamaan hitsaustyöhön liittyviä työprosesseja tekemällä itsenäisesti hitsausharjoituksia. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen piirustusten sekä työselostuksen mukaan itsenäisesti tehtäviä putkiliitosten hitsausharjoituksia.

Hitsausharjoituksiin sisältyy palo- ja työturvallisuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi sekä työn laatuun liittyvä arviointi. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja hitsausharjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja ohjaa ja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja hitsausharjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitusten jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa