4.1.1 Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee tavanomaisia lämmitysjärjestelmien asennuksia. Opiskelija ymmärtää taloteknisiä piirustuksia ja työselityksiä ja tekee niiden mukaisia asennuksia eri liitostapoja ja materiaaleja käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
  • käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä
  • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt
  • arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia (hybridijärjestelmät)
  • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
  • tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt
  • toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä
  • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
  • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita lämmitysjärjestelmien asennusten avustavat työt sekä työkalujen ja koneiden turvallinen käyttö. Hänellä tulee olla voimassa tulityö – ja työturvallisuuskortti. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1 ja 2 vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa luokassa ja työsalissa, sekä työssä oppimalla LVI-alan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan kirjallisuutta, verkkomateriaaleja sekä talotekniikka-alan tietokoneohjelmistoja

Tutkinnon osaan sisältyy työssä oppimista LVI-alan yrityksessä xx osp. Työssä oppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssä oppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja sekä alan kirjallisuutta.
Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Fysiikka ja kemia 2 osp
Työelämätaidot 1 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektiluonteinen urakkalaskenta, jossa perehdytään LVI-alan TES:iin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi