Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Avustavat lämpöjohtotyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija käyttää turvallisesti lämpöjohtoasennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä.

Opiskelija tekee putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvia avustavia lämpöjohtoasennuksia.

Opiskelija arvioi omaa työtään ja raportoi portfolioon ja hyödyntää sitä omassa oppimisprosessissaan.

Putkiasennuksen avustavat lämpöjohtotyöt Opiskelija osaa tehdä tavanomaiset lämpöjohtojärjestelmiin liittyvät avustavat asennustyöt.
Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen Opiskelija perehtyy perustyökalujen ja koneiden turvalliseen käyttöön sekä ymmärtää henkilökohtaisten suojaimien käyttötarkoituksen ja niiden merkityksen.
Oppimisyhteisön jäsenenä toimiminen Opiskelija pystyy toimimaan ryhmän mukana oppimisympäristössä sekä osallistuu ryhmätöihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointia tehdään sisältöjen mukaan ja niistä annetaan palautetta opiskelijoille.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

Lämpöjohtoasennukset työmaalla

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimintakokonaisuus suoritetaan työssä oppimalla LVI-alan yrityksessä. Opiskelija hyödyntää aikaisemmin hankittua ammattiosaamista aidossa työympäristössä.
Työelämän käytännöt Opiskelija perehtyy työelämätaitoihin aidossa työympäristössä ja toimii työyhteisön jäsenenä.
Lämpöjohtoasennukset työmaalla Opiskelija tekee ammattiin kuuluvia lämpöjohtoasennuksia työpaikkaohjaajan ja opettajan opastuksella aidossa työympäristössä.
Työajan käyttö Opiskelija ymmärtää työajan- ja materiaalin käytön merkityksen omassa ammattialassaan ja toteuttamaan työsuoritukset kustannustehokkaasti.
Työmaan turvamääräykset Opiskelija noudattaa työmaan turvallisuuskäytäntöjä eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointia tehdään kolmikantamenetelmällä, johon osallistuu opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja.

Opettaja arvioi tietopuolisen ja käytännön osaamisen perusteella näyttökelpoisuuden.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan työssä oppimispaikalla ePortfolioon ja arvioi oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa