Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

Taloteknisten eristysten asentaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
LVI-taloteknisten järjestelmien toiminnan ja rakenteen ymmärtäminen Opiskelija sisäistää järjestelmien toiminnan ja rakenteen saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Taloteknisen eristäminen taloudelliset perusteet Opiskelija sisäistää eristämisen taloudelliset perusteet saamansa tiedon, oppimistehtävien ja laatimiensa laskelmien avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone.
Taloteknistä eristämistä koskevien määräysten ja standardien noudattaminen Opiskelija sisäistää määräysten ja standardien sisällön saamansa tiedon, oppimistehtävien ja laatimiensa raporttien avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Putkistojen taso-, leikkaus ja isometristen piirustusten tulkitseminen Opiskelija sisäistää piirustusten sisällön ja merkityksen saamansa tiedon, oppimistehtävien ja toisille opiskelijoille antamansa ohjauksen avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Eristystyöhön liittyvien työvälineiden ja materiaalien hallinta Opiskelija oppii käyttämään eristystyössä tarvittavia työvälineitä tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä eristeiden mitoitus- ja leikkausharjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy työvälineiden oikeaan käyttöön ja niiden turvallisuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Eristystyöhön liittyvien työmenetelmien ja työn aikana syntyvän jätteen hallinta Opiskelija oppii käyttämään eristystyössä käytettäviä työmenetelmiä ja huolehtimaan syntyneistä jätteistä tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä eristeiden asentamis- ja päällystysharjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy tehtyjen liitosten laatuun ja turvallisuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Eristystyön suunnittelu sekä sen taloudellinen ja laadukas toteuttaminen Opiskelija oppii suunnittelemaan ja noudattamaan eristystyöhön liittyviä työprosesseja tekemällä yksilö- ja parityöskentelynä asennusharjoituksia. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen piirustusten sekä työselostuksen mukaan itsenäisesti tehtäviä LVI-järjestelmien eristysprojekteja.

Asennusharjoituksiin sisältyy työturvallisuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi sekä työn laatuun liittyvä arviointi itselle luovutuksena ja urakan mittauksena. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet, jotka luokitellaan valtioneuvosten asetuksen 205/2009 tarkoittamaksi yhteiseksi rakennustyömaaksi.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja asennusharjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja ohjaa ja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja asennusharjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitukset jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa Tutkinnon osan aikana suoritetaan työturvallisuus- ja tulityökortit sekä ensiapukoulutus erillisen suunnitelman mukaisesti.