4.2.4 IV-järjestelmien mittaukset ja tasapainotus 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan suorittamaan ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottoon ja toiminnan varmistamiseen liittyvät ilmavirran, lämpötilan ja äänitason mittaukset. Tutkinnon osassa opitaan suorittamaan myös ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotus suunnitelmissa esitettyjen ilmamäärien mukaisesti, käyttämään ilmanvaihtojärjestelmien automatiikkalaitteita sekä laatimaan tarvittavat mittauspöytäkirjat.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • lukea ja tulkita ilmanvaihtopiirustuksia
  • tehdä tavallisimmat IV-järjestelmissä tarvittavat mittaukset
  • suorittaa mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset
  • laatia mittauksista tarvittavat dokumentit
  • soveltaa mittaustuloksia työn vaatimiin jatkotoimiin
  • tasapainottaa pienen ilmanvaihtolaitoksen suhteellisella menetelmilläv
  • laatia tasapainotuksesta pöytäkirjat
  • käyttää ilmanvaihtokoneiden automatiikkaav
  • arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita ilmanvaihtojärjestelmien asentamisessa tarvittavat työvälineet ja työmenetelmät. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näihin riittäviä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu mittausten tekemiseen ja automatiikan käyttämiseen liittyvistä harjoitustöistä sekä työprosessin hallintaan liittyvistä tasapainotustöistä. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti. Tasapainotustyöt tehdään parityöskentelynä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
Muuta tietoa Valinnainen tutkinnon osa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi