Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

Teollisuuden prosessit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
IV-järjestelmien toiminnan ja rakenteen ymmärtäminen Opiskelija sisäistää IV-järjestelmien toiminnan ja rakenteen saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Sisäilmaston ja energiatalouden tunteminen Opiskelija sisäistää ilmavirtojen tasapainotuksen merkityksen laitoksen toiminnan, sisäilmaston ja energiatalouden kannalta saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
IV-piirustusten tulkitseminen Opiskelija sisäistää piirustusten sisällön ja merkityksen saamansa tiedon, oppimistehtävien ja toisille opiskelijoille antamansa ohjauksen avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Mittaus- ja tasapainotus-töihin liittyvien mittalaitteiden ja taulukoiden käyttäminen

Opiskelija oppii käyttämään työssä tarvittavia mittalaitteita ja taulukoita tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä mittausharjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy mittalaitteiden oikeaan käyttöön ja tulosten luotettavuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Mittaustöihin liittyvien työmenetelmien hallinta Opiskelija oppii käyttämään mittaus- ja tasapainotustöissä käytettäviä mittausmenetelmiä tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä mittausharjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy työn laatuun liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Tasapainotuksen suunnittelu sekä sen taloudellinen ja laadukas toteuttaminen Opiskelija oppii suunnittelemaan ja noudattamaan pienehkön ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotukseen liittyviä työprosesseja tekemällä työmääräyksen mukaisia tasapainotustöitä. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen työmääräysten mukaan parityöskentelynä tehtäviä IV-järjestelmien tasapainotustöitä. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet.
Automatiikan käyttäminen
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja työharjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja ohjaa ja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja asennusharjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitukset jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa