Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot 
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo arkielämässä ja talotekniikan perustehtävissä vastaan tulevia, esimerkiksi mitoitukseen ja hintoihin liittyviä laskutoimituksia.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Hän laskee materiaalien kustannuksia ja niiden menekkiä ja soveltaa tässä prosenttilaskuja.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja talotekniikan alalla Opiskelija harjoittelee talotekniikassa tarvittavia mittayksiköitä, kuten millimetri, kilowatti ja kuutiodesimetri. Opiskelija harjoittelee kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä.  Opiskelija ottaa selvää talotekniikalle tyypillisistä mitta-arvoista, esimerkiksi putkien pituuksista ja pumppujen tehoista. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksistaa.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä 
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija mittaa ja laskee erilaisia pinta-aloja ja tilavuuksia, esimerkiksi työsalissa kanavanosien, putkiston ja säiliöiden rakentamiseen liittyen.
Geometrian soveltaminen talotekniikan alalla Opiskelija mittaa ja laskee kulmia ja suorakulmaisen kolmion sivujen pituuksia soveltaen tätä esimerkiksi kattorakenteisiin tai nousukulmiin.
Apuvälineiden, kuten työntömitan, viivoittimen ja harpin käyttäminen
Opiskelija mittaa ja laskee talojen pohjapiirrosten ja rakennuskomponenttien geometriaan liittyviä tehtäviä.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla niitä yleisiin arvoihin sekä tekemällä tarkistuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta ja ohjausta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
matematiikka

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja arki- ja työelämän tilanteisiin sovellettuna: pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen,  kustannusten ja materiaalimenekin laskeminen ja arviointi, prosenttilaskujen soveltaminen.

Muuta tietoa