Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 
Talotekniikan alaan
liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen
Opiskelija etsii tietoa talon talotekniikkaan liittyvistä fysiikan ilmiöistä, kuten esimerkiksi talon energiavirrat, virtaamat ja lämpölaajeneminent.

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista lämpöoppiin ja energiaan liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista

Työelämän kemia 
Talotekniikan alalla
käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen
Opiskelija perehtyy talotekniikassa käytettävien aineiden, kuten glykoli, rikkihappo ja hitsauskaasut turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.
Talotekniikan alan
käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen
Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia talotekniikan alalla
käytettävien kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Talotekniikan alaan
liittyvät kemian ilmiöt
Opiskelija etsii tietoa talotekniikan keskeisistä kemiallisista ilmiöistä, kuten sähkökemiallisesta korroosiosta, ja tekee näihin liittyviä käytännön kokeita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan ja termodynamiikan perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan talotekniikan alan
työtehtävissä. Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa talotekniikan alan
liittyvistä luonnontieteellisistä ilmiöistä ja niiden syistä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan kemiallisen turvallisuuden periaatteita ja antaa tarvittavaa tietoa erilaisista talotekniikassa käytettävistä aineista. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa talotekniikkaan liittyvistä kemian ilmiöistä sekä antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija ymmärtää näiden ilmiöiden merkityksen omissa työtehtävissään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa lämpöoppiin ja energiaan liittyviä lainalaisuuksia talotekniikka-alalla.

 

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida talotekniikkaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa