4.4.3 Julkisivuverhousten asentaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy erilaisiin julkisivuverhouksiin ja niiden asentamistekniikoihin. Opiskelija asentaa profiilipeltejä, runko-, ja pintakasetteja sekä tutustuu niiden valmistamiseen. Tutkinnon osassa valmistetaan ja mitoitetaan myös erilaisia rakennuspeltilistoja ja suojapellityksiä sekä tutustutaan työkohteiden viimeistely-töihin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • mitoittaa, valmistaa ja asentaa ohutlevystä rakennuspeltilistat ja suojapellitykset
  • mitoittaa ja asentaa profiilipellit pysty- ja vaakasuuntaisesti sekä hallita erityyppisten ranko- ja pintakasettien valmistus-, asennus-, tiivistys- ja kiinnitystyöt
  • suunnitella oman työnsä piirustusten avulla
  • tehdä työkohteen järjestelyitä, työkohteen viimeistelytöitä ja oman työn arvioinnin
  • käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja katkaisulaitetta
  • suunnitella oman työnsä piirustusten avulla
  • valita ja käyttää tuotteiden kiinnitystyössä erityyppisiä laitteita ja asennustyövälineitä tuotteen ja alustan mukaan
  • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet asennuksissa.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Jokainen harjoitus pitää sisällään teoriaosuuden ja harjoitus-työt toteutetaan työsalissa erilaisille harjoitus moduuleille.

Harjoitustöitä tehdään itsenäisesti sekä asennusryhmissä projektiluontoisesti.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimispaikalla. Työnperustana olevan tiedon voi opiskella itsenäisesti kurssimateriaalin avulla. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektityönä taitonäyte, joka pitää sisällään useamman jo opitun kokonaisuuden. Projektityöhön integroidaan työelämätaitojen osaamistavoitteet.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä. Kurssilla perehdytään materiaalimenekkeihin, logistiikkaan, laadunvarmistamiseen ja aikataulutuksiin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi