Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, VALINNAISET (3 osp)

Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Viesti ja vakuuta! (2 osp)
Puheilmaisu ja artikulaatio Opiskelija harjoituttaa suomen kielen ääntämistään tekemällä ääntämisharjoituksia. Opiskelija laatii puheenvuoron ja puhe-esityksen.
Kokous- ja neuvottelutaito Opiskelija harjoittelee kokous- ja neuvottelukäytäntöjä suomalaisessa viestintäkulttuurissa. Opiskelija vahvistaa ilmaisutaitojaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.
Sanaton viestintä Opiskelija tutustuu sanattoman viestinnän merkitykseen eri tilanteissa suomalaisessa kulttuurissa ja vertailee suomalaisen kulttuurin ja oman kulttuurinsa sanatonta viestintää.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin taidot sekä
kulttuurinen moninaisuus
Opiskelija analysoi ja arvioi esimerkiksi suomalaista elokuvaa ja kirjallisuutta ja tutustuu suomalaisen kulttuurin eri taidemuotoihin. Opiskelija esittelee omaa kulttuuriaan suullisesti tai kirjallisesti.
Duunarista ammattilaiseksi (1 osp)
Ilmaisuvarannon laajentaminen

Asiatekstin tuottaminen

Opiskelija tekee ammatillisia kirjoitusharjoituksia sekä erilaisia talotekniseen alaan liittyviä sanastoharjoituksia. Opiskelija harjoittelee asiakirjoittamista ja laajentaa ilmaisuvarantoaan ammattisanastoa käyttäen.
Tiedonhankinta

Lähteiden käyttö

Vertaispalaute

Suomen kielen vaativammat lauserakenteet

Opiskelija kirjoittaa alakohtaisen esseen tai tutkielman monipuolisesti ja lähdekriittisesti tietolähteitä hyödyntäen.

Opiskelija tuottaa tekstiä yhteistyössä muiden kanssa ja antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta. Opiskelija harjoittelee kirjoitusprosessin aikana suomen kielen vaativampia lauserakenteita.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin, kokous- ja neuvottelutilanteisiin.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla talotekniikan alaan liittyvän suullisen esityksen sekä esseen tai tutkielman valitsemastaan ajankohtaisesta aiheesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia rakennusalaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja opiskelijan esitelmän pohjalta, käytännön ryhmätilanteissa sekä kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista oppitunnilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, VALINNAISET (10 osp)

Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Käytännön ammattisuomi (2 osp)
Ammattisanaston kartuttaminen Opiskelija kerää työtilassa oman alan sanastoa (esim. materiaalit, työvälineet, laitteet, koneet).

Opiskelija havainnollistaa sanastoa esim. kuvaamalla työtilan esineitä ja niiden käyttötarkoitusta.

Opiskelija harjoittelee erilaisten työhön liittyvien tekstien, kuten työohjeiden, ymmärtämistä.

Suomen kielen perusrakenteiden kertaaminen ja vahvistaminen Opiskelija kertaa suomen kielen perusrakenteita, esim. nominien sijamuotoja ja niiden käyttöä sekä verbityyppejä.

Opiskelija harjoittelee alan keskeisiä ilmauksia ja ammattifraaseja.

Työtehtävien selostaminen ja dokumentointi (2 osp)
Työtehtävien selostaminen ja palautteen antaminen Opiskelija esittelee suullisesti jonkin tekemänsä työn sekä antaa ja ottaa vastaan vertaispalautetta esittelystä.

Opiskelija selostaa vaiheittain työtehtäviään kirjoittamalla lyhyitä työselostuksia.

Opiskelija kertoo mitä eri työvälineillä ja koneilla tehdään, miten niitä käytetään, miten ne toimivat sekä mitä tapahtuu, kun niitä käyttää.

Työtehtävien dokumentointi Opiskelija dokumentoi työtilassa tekemiään töitä.
Suomen kielen rakenteiden harjoitteleminen Opiskelija harjoittelee erityisesti työselostuksissa tarvittavia muotoja, kuten objektia, transitiivisia ja intransitiivisia verbejä sekä transitiivi- ja intransitiivilauseiden eroa ynnä verbin eri aikamuotoja ja passiivia.
Oman työn laajempi raportointi (2 osp)
Tiedon hakeminen ja lähteiden käytön periaatteiden tunteminen Opiskelija syventää taitoaan raportoida omista työtehtävistään.

Opiskelija kertoo laajemmin jostakin valitsemastaan työtehtävästä ja hakee aiheesta taustatietoa eri lähteistä.

Opiskelija referoi lähdetietoa ja sen avulla taustoittaa tekemäänsä työtä.

Ammattisanaston laajentaminen

Oman osaamisen arvioiminen

Opiskelija laajentaa ammattisanastoa kirjoittamalla laajemman työraportin. Opiskelija kuvailee työssä tarvittavien välineiden käyttöä eri työvaiheissa. Opiskelija kertoo työhön liittyvistä turvallisuusseikoista sekä arvioi omaa ammattiosaamistaan.
Sanojen muodostustapoihin perehtyminen Opiskelija harjoittelee erilaisia sanojen muodostustapoja.

Opiskelija kartuttaa ammattisanastoa johtamalla ja yhdistämällä perussanoja, esim. verbijohdokset ja yhdyssanat, sekä perehtymällä sanojen erilaisiin käyttötapoihin, esim. partisiipit ja deverbaalinominit.

Suomea työssäoppimispaikalla (2 osp)
Ammattikielen syventäminen Opiskelija kartuttaa ammattisanastoa työtehtäviinsä liittyen.

Opiskelija kerää sanastoa ja kuvailee työpäiväänsä sekä työtehtäviään esimerkiksi kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa.

Suomen kielen vaihteluun tutustuminen Opiskelija tutustuu työpaikan kielenkäyttöön erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelija tutustuu ammattislangiin.

Opiskelija havainnoi kielenkäyttöä ja pohtii, millä tavoin kieli muuttuu eri tilanteissa.

Opiskelija kirjaa huomioita kielen vaihtelusta oppimispäiväkirjaan.

Työelämän suomea (2 osp)
Työelämän sanaston kartuttaminen Opiskelija tutustuu työlainsäädäntöön ja työsopimuksiin liittyvään sanastoon ja kielenkäyttöön lukemalla niitä käsitteleviä tekstejä.

Opiskelija tutustuu työhyvinvointiin liittyvään sanastoon lukemalla sitä käsitteleviä tekstejä.

Opiskelija tutustuu omalle alalle tavanomaiseen yritysmuotoon tai työtehtävään/ammattiin esimerkiksi haastattelemalla yrittäjää tai työntekijää.

Opiskelija esittelee jonkin oman alansa yrityksen tai työtehtävän/ammatin yrityksessä.

Työelämän tekstitaitojen syventäminen Opiskelija harjoittelee työelämään kuuluvaa viestintää, esim. veroilmoituksen täyttöä tai työajoista sopimista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa ammattikielen käyttötilanteissa.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opiskelija osoittaa oppimistaan erilaisin tuotoksin.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija saa palautetta mm. ammattisanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja -tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan ammattikielen taitoja opiskelijan tuotosten pohjalta sekä käytännön kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi opiskelijan osaamista ja ilmaisuvarantoa opiskelijan osoittaman tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa suomenkielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Muuta tietoa Suomi toisena kielenä valinnaiset opinnot 10 osp suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena.

SUOMI TOISENA KIELENÄ JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Suomen kielen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suomi toisena kielenä jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien tunnistaminen ja tuottaminen Opiskelija perehtyy erilaisiin jatko-opinnoissa käytettäviin tekstilajeihin, kuten raporttiin, esseeseen ja tutkielmaan, lukemalla ja tuottamalla niitä. Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien tarkoituksen ja tekstien moniäänisyyden. Opiskelija oppii arvioimaan, analysoimaan ja kommentoimaan kriittisesti erilaisia lähdetekstejä.
Lähde- ja viitetekniikan tunteminen sekä suoran ja epäsuoran lainauksen keinojen hallitseminen Opiskelija tulkitsee ja käyttää suoran ja epäsuoran lainauksen keinoja ja oppii merkitsemään ohjeenmukaisesti tekstilähteet ja -viitteet näkyviin tuottamiinsa teksteihin.
Tekstin ymmärtäminen Opiskelija kehittää tekstinymmärtämistaitojaan lukemalla erilaisia asiatekstejä eritellen tekstin sisältöä ja merkityksiä. Opiskelija harjoittelee tekstin sisällön tulkitsemista laatimalla esim. tiivistelmän tai miellekartan. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin tekstinymmärtämistehtäviin.
Suullisen viestinnän taitojen syventäminen Opiskelija kehittää suullisen viestinnän taitojaan esiintymis- ja ryhmätyötilanteissa. Opiskelija harjoittelee ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin haastattelukysymyksiin ja ryhmätehtäviin.
Kielen rakenteiden hallitseminen sekä sanavaraston laajentaminen Opiskelija syventää kielen rakenteiden hallintaansa sekä kartuttaa sanavarastoaan jatkuvasti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita ymmärtämään erilaisten jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien merkityksiä. Opettaja ohjaa opiskelijoita kehittämään suullisen viestinnän valmiuksia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajituntemusta, tekstinymmärtämistä sekä suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan suomen kielen sanaston ja kielen rakenteiden hallintaa.

Arvioinnissa huomioidaan erityisesti opiskelijan jatko-opintovalmiudet äidinkielen osaamisen osalta.

Oma arviointitaulukko

Muuta tietoa