Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Työelämätaitojen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työyhteisön kehittäminen 1 osp
Työyhteisön ilmapiirin ja henkilöstön osallisuuden edistäminen Opiskelija pohtii työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä ja edistää aktiivisesti oman yhteisönsä hyvää ilmapiiriä. Opiskelija selvittää, miten henkilöstön osallisuutta voidaan edistää ja kannustaa oman yhteisönsä jäseniä osallistumaan yhteiseen toimintaan.
Työpaikan eri tehtävissä toimiminen Opiskelija selvittää, mitä erilaisia tehtäviä työpaikalla on, kuten luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, ja arvioi oman osaamista ja motivaatiota näihin tehtäviin.
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta 1 osp
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta Opiskelija tutustuu oman alan yrityksiin Euroopassa laatimalla yritysesittelyn. Opiskelija etsii kansainvälisiä työpaikkailmoituksia ja laatii vieraskielisen työpaikkahakemuksen. Opiskelija selvittää sähköisten tietolähteiden avulla työnsaantimahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta. Opiskelija harjoittelee työnhakua vieraalla kielellä oikeassa tai simuloidussa työhaastattelussa.
Oman osaamisen kehittäminen 1 osp
Työpaikan työtehtävien ja työprosessien etenemisestä ja työn laadusta huolehtiminen Opiskelija selvittää omalle alalle asetetut laatu- ja kustannustavoitteet. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa tavoitteiden saavuttamisessa ja pohtii oman toiminnan kehittämistä. Opiskelija laatii suunnitelman työnsä ja työympäristönsä laadun kehittämiseksi. Opiskelija toimii omalle työryhmälle asetettujen tavoitteiden, kuten aikataulujen ja laadun, mukaisesti.

Opiskelija selvittää, millaista hyvä asiakaspalvelu on omalla alalla. Opiskelija toimii palveluhenkisesti. Hän selvittää keinoja asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja selvittämiseksi.

Oman osaamisen kehittäminen Opiskelija laatii itselleen oman osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa hän arvioi monipuolisesti omia kehittymistarpeitaan. Opiskelija kehittää itseään suunnitelman mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa työyhteisön kehittämisestä, työn hakemisesta kansainvälisiltä markkinoilta ja oman osaamisen kehittämisestä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa vieraskielisen hakemuksen laatimisessa ja vieraan kielen käyttämisessä työnhaussa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oman osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelija kyvyn kehittää työpaikan ilmapiiriä, hakea kansainvälistä työtä ja kehittää omaa osaamistaan.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

PopUp-projekti   (3 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteisössä toimiminen ja verkosto-osaaminen

 

 

 

 

Tiedonhallintataidot, kuten olemassa olevaan tietoon tutustuminen, tiedon kerääminen ja järjestäminen. Yhteisöllisen tiedon rakentaminen

 

 

 

Ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen

 

 

Projektitaidot. Projektin ideointi, suunnittelu ja toteutus. Ajankäytön suunnittelu. Prosessin ja oppimisen kuvaaminen ja esittäminen

 

 

 

 

Kriittinen ajattelu ja oman osaamisen kehittäminen

 

Opiskelija perehtyy yhteistoiminnallisuuden käytänteisiin ja periaatteisiin ja ryhmäytyy tiiminsä kanssa toiminnallisten harjoitteiden avulla.

Opiskelija perehtyy tiedon, taidon ja osaamisen jakamiseen verkostoissa.

 

Opiskelija hyödyntää hiljaista tietoa, kartoittaa eri tietolähteitä ja luo kokonaiskuvaa (systeeminen ymmärtäminen) käsiteltävistä teemoista. Opiskelija perehtyy asioihin eri näkökulmista (PESTEL) ja osallistuu ideointiin sekä projektin suunnitteluun

 

Opiskelija analysoi haasteita ja etsii niihin ratkaisuja itsenäisesti sekä yhteistoiminnallisesti. Tietoa rakennetaan ja jaetaan yhteisöllisesti

 

Opiskelija perehtyy projektimaisen työskentely vaiheisiin ja menetelmiin sekä osallistuu prosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja läpiviemiseen.

Opiskelija kuvaa prosessia, arvio ja esittelee työn ryhmässä

 

 

Opiskelija kehittää ajattelutaitojaan ja ymmärtää kokemuksista ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa itselleen syntyneiden merkitysten vaikutusta mielipiteisiin ja tietämykseen

 

Opiskelija kehittää osaamistaan tavoitteellisesti

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi

 

Opettaja toimii opiskelijan ja ryhmien valmentajana ja hänen tehtävänä on mahdollistaa ja ylläpitää oppimisprosessia.

Valmentaja ohjaa opiskelijoiden ryhmäytymistä erilaisten harjoitusten avulla sekä auttaa pelisääntöjen luomisessa ryhmässä. Valmentaja luo yhdessä ryhmän kanssa luottamuksen ilmapiirin.

 

Valmentaja ohjaa opiskelijan tiedonhallintataitoja esimerkiksi toiminnallisten työpajojen avulla, joissa tutustutaan olemassa olevaan tietoon, tiedon keräämiseen, tiedon järjestämiseen sekä sen soveltamiseen. Yhteisöllisen tiedon rakentamiseen valmentaja kannustaa esimerkiksi keskustelujen, esimerkkien ja tapauskertomusten avulla.

 

Valmentaja tukee ryhmää tasavertaisen luovan keskustelun, dialogin, syntymisessä.

Valmentaja antaa työskentelystä jatkuvasti palautetta ja ohjaa opiskelijoita rakentavan vertaispalautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

 

Valmentaja kannustaa ja tukee opiskelijoita älyn, tunteiden ja luovuuden yhdistämisessä, jolla pyritään jättämään tekemisestä muistijälki. Projektin aikana käydään läpi käytännöllisiä projektinhallinnan menetelmiä, jotka tekevät prosessin näkyväksi ja jota arvioidaan monipuolisesti.

 

Valmentaja innostaa, kuuntelee ja haastaa, mutta antaa vapauden ja samalla vastuuta opiskelijoille ryhmänä edistää ja ylläpitää oppimistaan tavoitteiden mukaisesti.

 

Kriittistä ajattelua kehitetään keskusteluissa analysoimalla tapahtumia ja asioita yhdessä (dialogi). Valmentaja ohjaa luovia keskusteluita sekä tukee arviointien ja yhteenvetojen tekemisessä. Valmentaja esittää mm. kysymyksiä ja niitä pohtimalla päästään perusteiden löytämiseen ja asioiden ymmärtämiseen.

 

Opiskelijoita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja valmentajalle. Oppimisen arvioinnissa tarkkaillaan prosessin edistymistä, käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia.

 

Osaamisen arviointi Opiskelijat valmistelevat esityksen, jossa projektin teema ja aihe esitellään. Esitys on digitaalisessa muodossa ja se jaetaan sähköisenä. Esitys kokonaisuutena tekee osaamisen näkyväksi ja työ arvioidaan.

 

Oma arviointitaulukko