Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunta ja terveystieto
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen Opiskelija toimii oman ryhmän aktiivisena jäsenenä suunnittelemalla ja osallistumalla liikunnan tunneille edistäen reilun pelin periaatteita. Opiskelija toimii liikuntatilanteissa turvallisesti ja ennaltaehkäisee liikuntatapaturmien syntymistä.
Fyysisestä kunnosta huolehtiminen Opiskelija etsii tietoa unen, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä fyysiselle hyvinvoinnilleen. Opiskelija laatii itselleen hyvinvointisuunnitelman, johon hän kirjaa miten hän voin itse vaikuttaa fyysiseen hyvinvointiinsa.

Opiskelija pitää uni-, ruoka- ja liikuntapäiväkirjaa hyödyntäen esimerkiksi erilaisia mobiilisovelluksia. Opiskelija arvioi kriittisesti omia tottumuksiaan ja kirjaa konkreettiset toimet, joilla hän voi edistää uni-, liikunta- ja ravitsemustottumuksiaan.

Opiskelija sitoutuu suunnitelmaansa ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin monipuolisesti

Päihteet Opiskelija etsii tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista. Opiskelija pohtii omaa päihteiden käyttöä esimerkiksi tekemällä internetistä erilaisia päihdetestejä ja arvioimalla tuloksia kriittisesti.
Seksuaaliterveys Opiskelija etsii tietoa seksuaaliterveyden merkityksestä hyvinvoinnilleen ja tavoista, joilla omasta seksuaaliterveydestä voi pitää huolta.
Työkyvyn edistäminen
Psyykkisestä ja sosiaalisesta kunnosta huolehtiminen Opiskelijaa etsii tietoa mielenterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille. Opiskelija etsii tietoa psyykkisistä kuormittavuustekijöistä. Opiskelija tuo suunnitelmassaan esille minkälaisilla toimenpiteillä hän voi ylläpitää ja edistää omaa mielenterveyttä ja psyykkistä jaksamistaan suunnitteluassistentin työtehtävissä.
Turvallisuudesta huolehtiminen Opiskelija etsii tietoa suunnitteluassistentin fyysisistä kuormittavuustekijöistä ja huomioi ne omassa suunnitelmassaan. Opiskelija harjoittelee ensiaputaitoja sekä ergonomisia työtapoja.
Fyysisen työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija laatii liikuntapiirakan pohjalta terveysliikuntasuunnitelman ja toteuttaa sen osa-alueita monipuolisesti liikuntatunneilla. Opiskelija sisällyttää terveysliikuntasuunnitelmaansa suunnittelemansa suunnitteluassistentille sopivan taukoliikuntajumpan ja toteuttaa sitä työtehtävissään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita liikkumaan tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja nousujohteisesti. Opettaja ohjaa opiskelijoita kehittämään motoriikkaansa ja lajitaitojaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tiedonhaussa ja arvioimaan kriittisesti eri lähteistä löydettyjä tietoja. Opettaja ohjaa opiskelijoita suunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja arvioimisessa sekä suunnitelman vertaisarvioinnissa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja omasta terveydestään ja terveyskäyttäytymisestään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan laatiman ja toteuttaman suunnitelman perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan aktiivisuuteen ryhmän jäsenenä sekä turvallisuuden ja reilun pelin periaatteiden edistämiseen.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa